BS CKII. Trình Thị Vân Anh

  • 2019/10/07 06:56

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Điện thoại: 0944.263.388

Link Khoa: Khoa Mắt