Thủ tục cấp lại giấy ra viện

  • 2021/03/17 17:43

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Thủ tục cấp lại giấy ra viện.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm: Thủ tục cấp lại giấy ra viện