Thời gian khám trung bình theo nhóm (ngày 06.12.2022)
Nhóm Trung bình Thời gian
Nhóm 1 14 phút/lần 1752
Nhóm 2 120 phút/lần 15864
Nhóm 3 148 phút/lần 13897
Nhóm 4 131 phút/lần 1703
Nhóm 5 28 phút/lần 1778
Số TT Phòng khám Đã khám Chưa khám
1 Phòng khám Y học cổ truyền 17 2
2 YC Nội 4 15
3 Yêu Cầu Nội 3 14
4 PK Yêu cầu Nội 5 16
5 Phòng Khám Ngoại 19
6 Yêu Cầu Nội 2 8 1
7 Yêu Cầu T M H 28 3
8 Phòng TT Ngoại 2
9 Phòng Khám Nhi 29
10 Phòng Khám TMH 1 35 3
11 Phòng Khám Mắt 36 4
12 Khám và cấp giấy khámsức khỏe 4 1
13 Yêu Cầu Ngoại 8 1
14 Yêu cầu Nhi 2
15 Ban quản lý khám sức khỏe 4
16 Phòng khám Phụ khoa 14 2
17 Phòng Khám Hô Hấp 26
18 Phòng Khám Nội Tiết 1 65 1
19 Phòng Khám Nội 1 30 5
20 Phòng Khám Sản 19
21 Yêu Cầu Nội 1 17 1
22 Phòng Khám Da Liễu 18
23 PK Ung Bướu 3 15
24 Yêu cầu Da Liễu - Laser 6
25 Phòng Sinh Đẻ Kế Hoạch 1
26 Phòng khám Ung Bướu 1 23 2
27 Phòng Khám Chấn Thương 16 3
28 Phòng Khám Tim mạch 1 48 6
29 Phòng Khám Thần Kinh 22
30 Phòng Khám Tư vấn Gan 25 2
31 Phòng Khám Nội Tiết 2 60 6
32 Phòng Khám Răng Hàm Mặt 16
33 PK Lão Khoa Cơ Xương Khớp 25 1
34 Phòng Khám Nội Tiêu Hóa 27 4
35 Yêu Cầu Sản 12 1
36 PK Ngoại Thần Kinh, Lồng Ngực 8
37 Phòng khám Ung Bướu 2 32 2
38 Phòng khám TMH 2 33

Thời gian khám Trung bình

ID Tên Phòng khám Số lượng Thời gian Trung bình
1 Phòng Khám TMH 1 18 305 17 phút/lần
2 Phòng Khám Mắt 18 427 24 phút/lần
3 Phòng khám Ung Bướu 2 2 0 0 phút/lần
4 Phòng Khám Hô Hấp 11 122 11 phút/lần
5 Yêu Cầu Ngoại 3 61 20 phút/lần
6 Phòng Khám Nhi 19 122 6 phút/lần
7 Phòng Khám Tư vấn Gan 20 305 15 phút/lần
8 Phòng Khám Nội 1 20 305 15 phút/lần
9 Yêu cầu Da Liễu - Laser 5 0 0 phút/lần
10 PK Yêu cầu Nội 5 9 305 34 phút/lần
11 Phòng khám TMH 2 26 183 7 phút/lần
12 Yêu Cầu T M H 15 488 33 phút/lần
13 Phòng Khám Nội Tiết 1 47 488 10 phút/lần
14 Phòng Khám Sản 13 61 5 phút/lần
15 Phòng Khám Da Liễu 11 61 6 phút/lần
16 PK Ngoại Thần Kinh, Lồng Ngực 6 61 10 phút/lần
17 Yêu Cầu Nội 3 14 183 13 phút/lần
18 Yêu Cầu Nội 2 8 61 8 phút/lần
19 Phòng Khám Nội Tiết 2 45 366 8 phút/lần
20 Phòng Khám Ngoại 9 61 7 phút/lần
21 YC Nội 4 14 183 13 phút/lần
22 PK Ung Bướu 3 7 0 0 phút/lần
23 Phòng Khám Răng Hàm Mặt 8 0 0 phút/lần
24 Phòng khám Ung Bướu 1 4 61 15 phút/lần
25 Yêu cầu Nhi 1 0 0 phút/lần
26 Phòng Khám Nội Tiêu Hóa 8 122 15 phút/lần
27 Yêu Cầu Sản 10 366 37 phút/lần
28 Phòng Khám Chấn Thương 4 0 0 phút/lần
29 Phòng Khám Tim mạch 1 24 549 23 phút/lần
30 PK Lão Khoa Cơ Xương Khớp 20 61 3 phút/lần
31 Yêu Cầu Nội 1 15 183 12 phút/lần
32 Phòng Khám Thần Kinh 14 122 9 phút/lần
33 Phòng khám Phụ khoa 9 61 7 phút/lần