# Tên giá Nhom BHYT Dịch vụ Viện phí Mã DV
1 Nucleo CMP forteống10mg + 2,66mg Thuốc 50000 50000 50000 40.69
2 Lipiodol Ultra FluideỐngIod 480mg/ml Thuốc 6200000 6200000 6200000 40.636
3 VINZIXống20mg/2ml Thuốc 1427.58 1427.58 1427.58 40.659
4 Fentanyl Citrate Inj 0,1mg/2mlỐng0,1mg/2ml Thuốc 10500 10500 10500 40.6
5 VINZIXống20mg/2ml Thuốc 1427.58 1427.58 1427.58 40.659
6 VINZIXống20mg/2ml Thuốc 1427.58 1427.58 1427.58 40.659
7 DotaremLọ0,5mmol/ml, 10ml Thuốc 525000 525000 525000 40.641
8 VINZIXống20mg/2ml Thuốc 1427.58 1427.58 1427.58 40.659
9 Chirocaineống5mg/ml Thuốc 120000 120000 120000 40.11
10 BecosemidViên40mg Thuốc 120 120 120 40.659
11 Betaloc Tab 50mg 3x20'sViên50mg Thuốc 2160 2160 2160 40.515
12 Fentanyl 0,1mg/2mlỐng0,1mg/2ml Thuốc 13500 13500 13500 40.6
13 MidaniumỐng5mg/1ml Thuốc 18480 18480 18480 40.15
14 Medopiren 500mgViên500mg Thuốc 3980 3980 3980 40.227
15 Ventinat 1gGói1g Thuốc 4398 4398 4398 40.684
16 Thyrozol 5mgViên5mg Thuốc 1223 1223 1223 40.817
17 Vigentin 250mg/31.25mgGói250mg+31,25mg Thuốc 2536.8 2536.8 2536.8 40.155
18 VINZIXống20mg/2ml Thuốc 1427.58 1427.58 1427.58 40.659
19 Plavix 75mgViên75mg Thuốc 17704 17704 17704 40.540
20 Meropenem Kabi 500mgLọ500mg Thuốc 64466 64466 64466 40.189
21 Bupivacaine for spinal anaesthesia AguettantỐng5mg/ml - 4ml Thuốc 37380 37380 37380 40.2
22 Cefeme 1gLọ1g Thuốc 61900 61900 61900 40.168
23 Ceftriaxon EGLọ1g Thuốc 17780 17780 17780 40.183
24 Dung dịch rửa vết thươngchai Thuốc 6553 6553 6553 40.658
25 TienamLọ500mg + 500mg Thuốc 298000 298000 298000 40.188
26 Meronem Inj 1g 10'sLọ1000mg Thuốc 683164 683164 683164 40.189
27 BidinamLọ500mg+500mg Thuốc 51660 51660 51660 40.188
28 Tc-99mmCi270mCi Thuốc 121000 121000 121000 40P.52
29 DTPALọ5mg Thuốc 404250 404250 404250 40P.7
30 Crestor Tab 5mg 28'sViên5mg Thuốc 8978 8978 8978 40.558
31 Lyoxatin 100Lọ100mg Thuốc 248850 248850 248850 40.386
32 Soli-medon 16viên16mg Thuốc 756 756 756 40.775
33 Colocol suppo 80Viên80mg Thuốc 1208 1208 1208 40.48
34 Biragan 150Viên150mg Thuốc 1596 1596 1596 40.48
35 Biragan 300Viên300mg Thuốc 1680 1680 1680 40.48
36 Natri clorid 0,9%Chai0,9 % x 1000ml Thuốc 14700 14700 14700 40.1021
37 Sorbitol 3%Can3%/ 5 lit Thuốc 140000 140000 140000 40.126
38 THEOSTAT L.P 100MGViên100mg Thuốc 1636 1636 1636 40.985
39 Ventolin Neb Sol 2.5mg/ 2.5ml 6x5'sống2,5mg/ 2,5ml Thuốc 4575 4575 4575 40.980
40 SYNDOPA 275Viên250mg +25mg Thuốc 3450 3450 3450 40.419
41 Glucose 20% 500mlChai20%/500ml Thuốc 12600 12600 12600 40.1015
42 Sevoraneml 100%, 250ml Thuốc 14314.4 14314.4 14314.4 40.22
43 Survantalọ 25mg/ml, 4ml Thuốc 8304000 8304000 8304000 40.1004
44 AmlorViên5mg Thuốc 7593 7593 7593 40.491
45 Medoxicam 15mgViên15mg Thuốc 5700 5700 5700 40.41
46 Glucophage XR 750mgViên750mg Thuốc 3536 3536 3536 40.807
47 Cordaflex Viên20mg Thuốc 750 750 750 40.519
48 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mgViên5mg+1,25mg Thuốc 6500 6500 6500 40.522
49 LidocainLọ10%/38g Thuốc 123900 123900 123900 40.904
50 Vitamin C-DNAViên500mg Thuốc 178 178 178 40.1057
51 Amoxicilin 500mgViên500mg Thuốc 475 475 475 40.154
52 WoncydHộp0.01g/ml, 200ml Thuốc 110000 110000 110000 40.583
53 Ceftizoxim 2gLọ2g Thuốc 99500 99500 99500 40.182
54 Bobotic Oral DropsChai66,66mg/ml, 30ml Thuốc 85000 85000 85000 40.750
55 SimvapolViên20mg Thuốc 1344 1344 1344 40.559
56 Augbidil 250mg/31,25mgGói250mg+31,25mg Thuốc 1189 1189 1189 40.155
57 Calcilinat F50Lọ50mg/5ml Thuốc 38997 38997 38997 40.346
58 Dolcontral 50mg/mlỐng100mg/2ml Thuốc 16800 16800 16800 40.54
59 Fentanyl 0,1mg/2mlỐng0,1mg/2ml Thuốc 13500 13500 13500 40.6
60 Calcilinat F50Lọ50mg/5ml Thuốc 38997 38997 38997 40.346
61 Bestdocel 80Lọ80mg Thuốc 405000 405000 405000 40.358
62 Episindan 10mgLọ10mg Thuốc 127000 127000 127000 40.360
63 Episindan 50mgLọ50mg Thuốc 337500 337500 337500 40.360
64 Sunprolomet 50Viên50mg Thuốc 2500 2500 2500 40.515
65 Gemnil 200mg/vialLọ200mg Thuốc 159390 159390 159390 40.368
66 Gitrabin 1gLọ1000mg Thuốc 497000 497000 497000 40.368
67 RIDLORViên75mg Thuốc 1099 1099 1099 40.540
68 G5 DuratrixViên75mg Thuốc 333 333 333 40.540
69 CILZEC 80Viên80mg Thuốc 1180 1180 1180 40.526
70 Fentanyl 0,1mg/2mlỐng0,1mg/2ml Thuốc 13500 13500 13500 40.6
71 Biluracil 500Lọ500mg/10ml Thuốc 24486 24486 24486 40.366
72 CILZEC 40Viên40mg Thuốc 599 599 599 40.526
73 Religrast 300 µgBơm30MU Thuốc 272000 272000 272000 40.473
74 Dolcontral 50mg/mlỐng100mg/2ml Thuốc 16800 16800 16800 40.54
75 Fentanyl 0,1mg/2mlỐng0,1mg/2ml Thuốc 13500 13500 13500 40.6
76 Vingominống0,2mg/1ml Thuốc 11550 11550 11550 40.918
77 Bocartin 150Lọ150mg/15ml Thuốc 244986 244986 244986 40.348
78 Etoposid Bidiphar H/1Lọ100mg/5ml Thuốc 88998 88998 88998 40.362
79 Doxorubicin "Ebewe" Inj 50mg/25ml 1'sLọ50mg Thuốc 313762 313762 313762 40.359.2
80 Doxorubicin Ebewe Inj 10mg5ml 1'sLọ10mg Thuốc 95664 95664 95664 40.359.2
81 Povidon-Iod HDChai10%, 125ml Thuốc 12450 12450 12450 40.656
82 Tiepanem 1gLọ1g Thuốc 174500 174500 174500 40.189
83 MidaniumỐng5mg/1ml Thuốc 18480 18480 18480 40.15
84 Buto-asmaLiều (200 liều / bình )100mcg/ liều Thuốc 267.5 267.5 267.5 40.980
85 Diazepam Injection BP 10mgỐng10mg/2ml Thuốc 7720 7720 7720 40.4
86 DotaremLọ0,5mmol/ml, 10ml Thuốc 525000 525000 525000 40.641
87 Etoposid Bidiphar H/1Lọ100mg/5ml Thuốc 88998 88998 88998 40.362
88 VINZIXống20mg/2ml Thuốc 1427.58 1427.58 1427.58 40.659
89 VINZIXống20mg/2ml Thuốc 1427.58 1427.58 1427.58 40.659
90 Povidon-Iod HDChai10%, 125ml Thuốc 12450 12450 12450 40.656
91 Gastevin 30mgViên30mg Thuốc 8967 8967 8967 40.668
92 Irinotecan bidiphar 100mg/5mlLọ100mg Thuốc 549990 549990 549990 40.374
93 Irinotecan bidiphar 40mg/2mlLọ40mg Thuốc 274995 274995 274995 40.374
94 Navelbine 30mgViên30mg Thuốc 2133787 2133787 2133787 40.402
95 Navelbine 20mgViên20mg Thuốc 1422718 1422718 1422718 40.402
96 CEFUROXIM 500mgViên500mg Thuốc 1995 1995 1995 40.184
97 Medaxetine 250mgViên250mg Thuốc 6050 6050 6050 40.184
98 Cefoxitin Panpharma 2gLọ2g Thuốc 228076.8 228076.8 228076.8 40.175
99 CEFTAZIDIME GERDA 1GLọ1g Thuốc 24600 24600 24600 40.179
100 Taxibiotic 1000Lọ1g Thuốc 7791 7791 7791 40.173
101 NimedineLọ500mg+500mg Thuốc 125400 125400 125400 40.188
102 Betaloc Zok 50mgViên50mg Thuốc 5490 5490 5490 40.515
103 Fosmicin for I.V.Use 1gLọ1g Thuốc 101000 101000 101000 40.251
104 Natrilix SRViên1,5mg Thuốc 3265 3265 3265 40.505
105 Foraneml99,9% kl/kl Thuốc 4496 4496 4496 40.9
106 Coveram 5mg/5mgViên3,395mg + 5mg Thuốc 6589 6589 6589 40.521
107 Buto-asmaBình100mcg/ liều Thuốc 53500 53500 53500 40.980
108 CravitLọ25mg/ 5ml Thuốc 88515 88515 88515 40.229
109 Natriclorid 0,9%-500mlChai0,9%,500ml Thuốc 8400 8400 8400 40.1021
110 LipitorViên20mg Thuốc 15941 15941 15941 40.549
111 No-spaỐng40mg/ 2ml Thuốc 5306 5306 5306 40.697
112 No-Spa forteViên80 mg Thuốc 1158 1158 1158 40.697
113 MedrolViên16 mg Thuốc 3672 3672 3672 40.775
114 Ramizes 5Viên5mg Thuốc 3900 3900 3900 40.524
115 MedrolViên4mg Thuốc 983 983 983 40.775
116 Solu-MedrolLọ40mg Thuốc 33100 33100 33100 40.775
117 Ventolin nebluesỐng2.5mg/ 2.5ml Thuốc 4575 4575 4575 40.980
118 DuphastonViên10mg Thuốc 7360 7360 7360 40.784
119 Sanlein 0,1Lọ1mg/ml Thuốc 62158 62158 62158 40.881
120 OflovidLọ15mg/5ml Thuốc 55872 55872 55872 40.235
121 LipidemChai20%, 100ml Thuốc 163065 163065 163065 40.1025
122 Diaphyllin VenosumỐng4,8%, 5ml Thuốc 10815 10815 10815 40.971
123 Bio-TaksymLọ1g Thuốc 19312 19312 19312 40.173
124 FanlodoLọ500mg Thuốc 79000 79000 79000 40.228
125 Triaxobiotic 1000Lọ1g Thuốc 10605 10605 10605 40.183
126 TheresolGói4g+0,7g+0,58g+0,3g Thuốc 1750 1750 1750 40.730
127 Tamifine 10mgViên10mg Thuốc 2150 2150 2150 40.393
128 Zentocor 40mgviên 40mg Thuốc 10920 10920 10920 40.549
129 DIOPOLOL 2.5Viên2,5mg Thuốc 1800 1800 1800 40.493
130 Symbicort TurbuhalerỐng160 mcg + 4,5 mcg Thuốc 286440 286440 286440 40.974
131 DBL Cisplatin Injection 50mg/50mlLọ50mg/50ml Thuốc 233720 233720 233720 40.350
132 EgitrombViên75mg Thuốc 1800 1800 1800 40.540
133 DUOPLAVINViên75mg+100mg Thuốc 20828 20828 20828 40.30.554
134 Elaria Ống75mg/3ml; 3ml Thuốc 7400 7400 7400 40.30
135 Cefoxitin 1gLọ1g Thuốc 60500 60500 60500 40.175
136 COLESTRIM SUPRAViên145mg Thuốc 9800 9800 9800 40.553
137 Tellzy 40viên40mg Thuốc 950 950 950 40.526
138 Aspirin - 100Viên100mg Thuốc 450 450 450 40.31
139 AbroctoChai15mg/5ml, 100ml Thuốc 28000 28000 28000 40.988
140 VinphacineỐng500mg/2ml, 2ml Thuốc 8235 8235 8235 40.316
141 Atropin sulphatỐng0,25mg/1ml Thuốc 465 465 465 40.1
142 LoratadineViên10mg Thuốc 100 100 100 40.91
143 AdrenalinỐng1mg/1ml Thuốc 1970 1970 1970 40.86
144 DimedrolỐng10mg/ml, 1ml Thuốc 515 515 515 40.84
145 Crestor Tab 10mg 28'sViên10mg Thuốc 14553 14553 14553 40.558
146 Insulatard ml100IU/ml Thuốc 10620 10620 10620 40.803
147 Kalium ChloratumViên500 mg Thuốc 1470 1470 1470 40.1005
148 DuphalacGói10g/15ml Thuốc 2728 2728 2728 40.710
149 Berlthyrox 100Viên100mcg Thuốc 405 405 405 40.815
150 Hepa-MerzỐng5g/10ml, 10ml Thuốc 120000 120000 120000 40.747
151 Felodipin Stada 5mg retardViên5mg Thuốc 1050 1050 1050 40.502
152 Lodimax 5mgViên5mg Thuốc 1000 1000 1000 40.491
153 Sibetinic SoftViên5mg Thuốc 1230 1230 1230 40.336
154 Zento B - CPC1Viên125mg+12,5mg+125mcg Thuốc 630 630 630 40.1050
155 MDPLọ5mg Thuốc 242550 242550 242550 40P.36
156 Lazibet MR 60Viên60mg Thuốc 748 748 748 40.800
157 Natriclorid 0,9%-500mlChai0,9%,500ml Thuốc 8400 8400 8400 40.1021
158 Diamicron MR Tab 30mg 60'sViên30mg Thuốc 2765 2765 2765 40.800
159 Diamicron MR tab 60mg 30'sViên60mg Thuốc 5285 5285 5285 40.800
160 TavanicChai500mg Thuốc 127500 127500 127500 40.228
161 Sulperazone IM/IV Inj 1g 1'sLọ500mg+500mg Thuốc 185000 185000 185000 40.172
162 Ciprobay IV Inj 200mg 100mlLọ200mg/100ml Thuốc 209920 209920 209920 40.227
163 Dolcontral 50mg/mlỐng100mg/2ml Thuốc 16800 16800 16800 40.54
164 Augmentin 250/31.25 Sac 250mg 12'sGói250mg+31,25mg Thuốc 10670 10670 10670 40.155
165 Zinnat Tab 500mg 10'sViên500mg Thuốc 22130 22130 22130 40.184
166 MDT PLUS 4 COLD STERILANT (Dung dịch sát khuẩn máy lọc thận)Can Thuốc 1826000 1826000 1826000 N01.02.040
167 Dung dịch rửa vết thương Natriclorid 0,9%Chai Thuốc 8288 8288 8288 40.658
168 FicocyteBơm tiêm30MIU/ 0,5ml Thuốc 815000 815000 815000 40.473
169 Natri bicarbonat 1,4 % 500mlChai1,4% 500ml Thuốc 38115 38115 38115 40.116
170 Natriclorid 0,9%-500mlChai0,9% 500ml Thuốc 8400 8400 8400 40.1021
171 Betaloc Zok Tab 25mg 14'sViên25mg Thuốc 4389 4389 4389 40.515
172 Procoralan Tab 7.5mg 56'sViên7,5mg Thuốc 10546 10546 10546 40.485
173 Procoralan Tab 5mg 56'sViên5mg Thuốc 10268 10268 10268 40.485
174 Ketamine Hydrochloride injectionLọ500mg/10ml, 10ml Thuốc 52500 52500 52500 40.10
175 Staclazide 30 MRViên30mg Thuốc 970 970 970 40.800
176 Lomec 20Viên20mg Thuốc 2350 2350 2350 40.677
177 AskyxonLọ50mg/50ml, 50ml Thuốc 129000 129000 129000 40.350
178 Gentamicin Kabi 40mg/mlống40mg/1ml Thuốc 1040 1040 1040 40.198
179 Ibuprofen 400mgViên400mg Thuốc 315 315 315 40.37
180 Natri clorid 0,45%Chai0,45% x 500ml Thuốc 11466 11466 11466 40.1021
181 Natriclorid 10% 250mlChai10%/250ml Thuốc 10080 10080 10080 40.1021
182 Natriclorid 0,9% 250mlChai nhựa PPKB0,9%/250ml Thuốc 8190 8190 8190 40.1021
183 Natri clorid 0,9% 100mlChai0,9%/100ml Thuốc 7245 7245 7245 40.1021
184 Lyoxatin F50Lọ50mg Thuốc 229887 229887 229887 40.386
185 Natriclorid 0,9% 500mlChai nhựa PPKB0,9%/500ml Thuốc 8400 8400 8400 40.1021
186 MabtheraLọ10mg/ml x 50ml Thuốc 25604130 25604130 25604130 40.391
187 Neostyl Viên 65.000UI+100.000UI+500mg Thuốc 1300 1300 1300 40.300
188 Meloxicam 15mg/1.5mlỐng15mg/1.5ml Thuốc 3900 3900 3900 40.41
189 DuxenaLọ80mg Thuốc 258000 258000 258000 40.358
190 A.T Famotidine 40 INJLọ40mg/5ml, 5ml Thuốc 75810 75810 75810 40.666
191 BecosemidViên40mg Thuốc 120 120 120 40.659
192 Natribicarbonat 1.4% 500mlChai1,4%/500ml Thuốc 38115 38115 38115 40.116
193 Spaslessống31,12mg +0.03mg Thuốc 17398 17398 17398 40.925
194 Atisalbuống2mg/5ml,5ml Thuốc 3990 3990 3990 40.980
195 Medisamin 250 mgViên250mg Thuốc 1470 1470 1470 40.451
196 Bocartin 150Lọ150mg Thuốc 244986 244986 244986 40.348
197 Glucose 10% 500mlChai10%/500ml Thuốc 10500 10500 10500 40.1015
198 Danotanống100mg/ml, 1ml Thuốc 11500 11500 11500 40.136
199 Fenidelống20mg/1ml, 1ml Thuốc 4515 4515 4515 40.55
200 Methycobal Injection 500mcgống500mcg Thuốc 33075 33075 33075 40.1043
201 MidopesonViên50mg Thuốc 273 273 273 40.842
202 Telzid 40/12.5Viên40mg + 12,5mg Thuốc 2079 2079 2079 40.527
203 Tenamyd Actadol 500 Softcapsviên500mg Thuốc 777 777 777 40.48
204 Ramipril GPViên5mg Thuốc 5500 5500 5500 40.524
205 LEQUINLọ25mg/5ml Thuốc 13650 13650 13650 40.229
206 Nước cất ống nhựaỐng5ml Thuốc 520 520 520 40.1028
207 Fentanyl 0,1mg/2mlỐng0,1mg/2ml Thuốc 13500 13500 13500 40.6
208 Seretide Evohaler DC 25/250mcgBình xịt250mcg/liều + 25mcg/liều Thuốc 278090 278090 278090 40.982
209 Ebitac 25Viên10mg+25mg Thuốc 3500 3500 3500 40.30.516
210 Ebitac 12.5Viên10mg + 12,5mg Thuốc 3400 3400 3400 40.30.516
211 Vammybivid's (Xuất xưởng: Sanavita Pharmaceuticals GmbH,đ/c: Lohstrasse 2, D-59368 Werne, Đức)lọ500mg Thuốc 61000 61000 61000 40.258
212 Natrixam 1.5mg/5mgViên1.5mg+5mg Thuốc 4987 4987 4987 40.30.498
213 Nước cất ống nhựaỐng10ml Thuốc 920 920 920 40.1028
214 Omevinlọ40mg Thuốc 13800 13800 13800 40.677
215 BAROLE 10Viên10mg Thuốc 1600 1600 1600 40.680
216 MicardisViên40mg Thuốc 9832 9832 9832 40.526
217 Nebilet Tab 5mg 14'sViên5mg Thuốc 7600 7600 7600 40.517
218 Canpaxel 100Lọ100mg Thuốc 213990 213990 213990 40.387
219 Ciprofloxacin PolpharmaTúi400mg/200ml Thuốc 94500 94500 94500 40.227
220 NexavarViên200mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 811037 811037 811037 40.392
221 CerebrolysinỐng215,2mg/ml x 5ml Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 53865 53865 53865 40.561
222 CerebrolysinỐng215,2mg/ml x 10ml Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 92505 92505 92505 40.561
223 AlimtaLọ100mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 5676500 5676500 5676500 40.389
224 Iressa Tab 250mg 30'sViên250mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 642010 642010 642010 40.367
225 Alimta 500mgLọ500mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 24217800 24217800 24217800 40.389
226 GliatilinỐng1g/4ml, 4ml Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 69300 69300 69300 40.562
227 AvastinLọ100mg/4ml Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 8285865 8285865 8285865 40.341
228 AvastinLọ100mg/4ml Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 8285865 8285865 8285865 40.341
229 Pemehope 100Lọ100mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 882500 882500 882500 40.389
230 MatildaViên250mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 215000 215000 215000 40.367
231 Podoxred 500mgLọ500mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 2617500 2617500 2617500 40.389
232 TARCEVA 150 MG TABS B/30 (THUY SI)Viên150mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 668710 668710 668710 40.361
233 Herticad 150mgLọ150mg Thuốc thanh toán theo tỷ lệ 9450000 9450000 9450000 40.397.1
234 Dây truyền máuBộ Vật tư tiêu hao 23000 23000 23000 N03.05.030
235 Sonde dạ dày số 16Cái Vật tư tiêu hao 18000 18000 18000 N04.02.020
236 Kim lấy thuốc 18G (Kim tiêm MPV 18G)Cái Vật tư tiêu hao 340 340 340 N03.02.060.258.000001
237 Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 1/0 (Vicryl Plus 1)Sợi Vật tư tiêu hao 106666 106666 106666 N05.02.050
238 Quả lọc và bộ dây dẫn trong thay thế huyết tương (Multifiltrate kit 16 P2dry)Bộ Vật tư tiêu hao 9185000 9185000 9185000 N07.02.040
239 Băng thun có keo (Urgocrepe 8cmx4,5m)Cuộn Vật tư tiêu hao 123000 123000 123000 N02.01.030.135.000002
240 Quả lọc và bộ dây dẫn trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục (Multifiltrate kit 4)Bộ Vật tư tiêu hao 4241000 4241000 4241000 N07.02.060
241 Lưỡi bào khớpBộ Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
242 Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu các loại, các cỡ (7x25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm; 10x30mm; 11x30mm)Cái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.06.040.7
243 Bơm tiêm MPV 1mlCái Vật tư tiêu hao 630 630 630 N03.01.020.047.000001
244 Dao mổ 15 độCái Vật tư tiêu hao 117000 117000 117000 N05.03.030.221.000001
245 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8400000 8400000 8400000 N05.03.090.020.000007
246 Nẹp DCP bản hẹp, các cỡ vít 4.5mmCái Vật tư tiêu hao 956000 956000 956000 N07.06.040.2
247 Nẹp DCP bản rộng, các cỡ vít 4.5mmCái Vật tư tiêu hao 1207000 1207000 1207000 N07.06.040.2
248 Nẹp lòng máng các lỗ vít 3.5mmCái Vật tư tiêu hao 584000 584000 584000 N07.06.040
249 Mũi khoan các cỡCái Vật tư tiêu hao 462000 462000 462000 N08.00.330
250 Nẹp ốp lồi cầu trái, phải các cỡ, vít 4.5mmCái Vật tư tiêu hao 2570000 2570000 2570000 N07.06.040
251 Vít xương cứng Ф4.5mm các cỡCái Vật tư tiêu hao 100000 100000 100000 N07.06.040
252 Vít xương xốp các loại, các cỡ Ф4.0mmCái Vật tư tiêu hao 163000 163000 163000 N07.06.040
253 Vít xương xốp các cỡ Ф6.5mmCái Vật tư tiêu hao 170000 170000 170000 N07.06.040
254 Vít xương xốp các cỡ Ф4.5mmCái Vật tư tiêu hao 170000 170000 170000 N07.06.040
255 Vít xương hàm dưới titaniumCái Vật tư tiêu hao 215000 215000 215000 N07.06.040
256 Đinh KirschnerCái Vật tư tiêu hao 120000 120000 120000 N07.06.040
257 Nẹp khóa nén ép cho đầu trên và dưới xương cánh tay 5 đến 13 lỗCái Vật tư tiêu hao 3800000 3800000 3800000 N07.06.040
258 Nẹp khóa chữ T, 3 lỗ đầu 3, 5 lỗ dùng cho đầu dưới xương quayCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.040
259 Kim lấy thuốc các số - Kim tiêm MPV cái Vật tư tiêu hao 338 338 338 N03.02.060
260 Băng dính 2,5cm x 5mCuộn Vật tư tiêu hao 15000 15000 15000 N02.02.020
261 Kim chạy thận nhân tạoCái Vật tư tiêu hao 6825 6825 6825 N03.03.080
262 BÔNG TIÊM 2CM X 2CMgói Vật tư tiêu hao 79000 79000 79000 N01.01.010
263 Quả lọc và bộ dây dẫn trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục (Multifiltrate kit 4)Bộ Vật tư tiêu hao 4241000 4241000 4241000 N07.02.060
264 Vít treo gân các cỡ (15mm;20mm;25mm;30mm;35mm;40mm)Cái Vật tư tiêu hao 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
265 Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu các loại, các cỡ (7x25mm;8x25mm;9x25mm; 7x30mm;8x30mm;9x30mm;10x30mm;11x30mm)Cái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.06.040.7
266 Lưỡi bào khớpBộ Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
267 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
268 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
269 Điện cực tim người lớn - Điện cực tim 716Cái Vật tư tiêu hao 1700 1700 1700 N08.00.250
270 Mũ CPAP Các loại. các cỡCái Vật tư tiêu hao 695000 695000 695000 N08.00.310
271 Kim dành cho buồng tiêm truyềnCái Vật tư tiêu hao 125000 125000 125000 N03.02.040
272 Ống nội khí quản số 5,5 có bóng chèn Cái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
273 Ống nội khí quản có bóng chèn số 6Cái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
274 Mask thanh quản dùng 1 lầnCái Vật tư tiêu hao 110000 110000 110000 N04.01.050
275 Dây dẫn đường, loại mềm, dài 150 cmCái Vật tư tiêu hao 1568000 1568000 1568000 N07.01.270
276 Thông gió trong nội soi lấy sỏi niệu quản - Rọ lấy sỏi 3.0Fr, 4 wires, dài 90cmCái Vật tư tiêu hao 4753000 4753000 4753000 N07.05.100
277 Mask thanh quản 1 nòng các số dùng nhiều lầnCái Vật tư tiêu hao 5060000 5060000 5060000 N04.01.050
278 Mask thanh quản 2 nòng các số dùng nhiều lầnCái Vật tư tiêu hao 5060000 5060000 5060000 N04.01.050
279 Bơm tiêm MPV 10ml - Bơm tiêm nhựa 10ml (cỡ kim 23G; 25G)Cái Vật tư tiêu hao 996 996 996 N03.01.020.047.000004
280 Ambu thổi ngạt trẻ emBộ Vật tư tiêu hao 192000 192000 192000 N08.00.310
281 Sonde dạ dày số 16Cái Vật tư tiêu hao 15580 15580 15580 N04.02.020
282 Lọ đựng bệnh phẩm thườngCái Vật tư tiêu hao 1160 1160 1160 N03.07.070
283 Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx6 lớpCái Vật tư tiêu hao 450 450 450 N02.03.020
284 Bơm hút thai 1 van - Bơm hút thai Karman 1 vanBộ Vật tư tiêu hao 287276 287276 287276 N04.02.050
285 Gạc phẫu thuật 30cmx40cmx6 lớpCái Vật tư tiêu hao 4500 4500 4500 N02.03.020
286 Gạc hút Mét Vật tư tiêu hao 2680 2680 2680 N02.03.020
287 Dây nối bơm tiêm điện (30 cm)Cái Vật tư tiêu hao 16300 16300 16300 N03.05.050
288 Bơm tiêm nhựa AM 20ml - Bơm tiêm nhựa 20mlCái Vật tư tiêu hao 1650 1650 1650 N03.01.070.250.000004
289 Bơm tiêm MPV 3ml - Bơm tiêm nhựa 3ml Cái Vật tư tiêu hao 650 650 650 N03.01.070.258.000002
290 Gạc dẫn lưu TMH 1.5x100cmx4 lớp, vô trùngCái Vật tư tiêu hao 1260 1260 1260 N02.03.020
291 Gạc Meche PT 3,5cm x 7,5cm x 6 lớpCái Vật tư tiêu hao 1749 1749 1749 N02.03.020.061.000409
292 Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớpCái Vật tư tiêu hao 450 450 450 N02.03.020
293 Quả lọc và bộ dây dẫn trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục (Multifiltrate kít 4)Bộ Vật tư tiêu hao 4241000 4241000 4241000 N07.02.060
294 Dung dịch sát khuẩn tay nhanhCan Vật tư tiêu hao 569000 569000 569000 N01.02.040
295 Kim chọc tủy xươngCái Vật tư tiêu hao 260000 260000 260000 N03.03.030
296 Marlin Violet 3/0 - Chỉ khâu tự tiêu liền kim, tiệt trùng số 3/0, 70cmSợi Vật tư tiêu hao 66900 66900 66900 N05.02.040
297 Catheter TM trung tâm 1 nòng 16GBộ Vật tư tiêu hao 246900 246900 246900 N04.04.010
298 Kim nha khoaCái Vật tư tiêu hao 1450 1450 1450 N03.02.080
299 Băng bột bó 10cmCuộn Vật tư tiêu hao 18000 18000 18000 N02.01.010.182.000014
300 Băng bột bó 15cmCuộn Vật tư tiêu hao 20000 20000 20000 N02.01.010.182.000015
301 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2100000 2100000 2100000 N04.02.070.019.000001
302 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
303 Kim chọc dò cuống sốngCái Vật tư tiêu hao 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
304 Prolen 4/0- chỉ phẫu thuật không tiêu số 4/0Sợi Vật tư tiêu hao 159980 159980 159980 N05.02.030
305 Bơm tiêm nhựa 10mlCái Vật tư tiêu hao 1050 1050 1050 N03.01.020.047.000004
306 Găng phẫu thuậtĐôi Vật tư tiêu hao 3990 3990 3990 N03.06.050
307 Bơm cho ăn 50mlCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.01.010.258.000001
308 Bơm tiêm MPV 5ml - Bơm tiêm 5 ml(cỡ kim 23G; 25G) Cái Vật tư tiêu hao 600 600 600 N03.01.070.258.000003
309 Vicryl Rapid 2/0 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu nhanh số 2/0 90cm Sợi Vật tư tiêu hao 106000 106000 106000 N05.02.030
310 Nẹp khóa chữ T, 4 lỗ đầu nghiêng 4, 6 lỗ dùng cho đầu dưới xương quayCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.040
311 Nẹp khóa bản hẹp 6-14 lỗ các loạiCái Vật tư tiêu hao 3250000 3250000 3250000 N07.06.040
312 Nẹp chữ T dùng vít 3.5Cái Vật tư tiêu hao 1050000 1050000 1050000 N07.06.040
313 Nẹp đầu xương đùi (trái, phải)Cái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.040
314 Nẹp đầu xương chày (trái, phải)Cái Vật tư tiêu hao 2173000 2173000 2173000 N07.06.040
315 Nẹp mắt cá chânCái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.06.040
316 Nẹp đầu xương cánh tay Cái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.06.040
317 Nẹp ngón tay các loạiCái Vật tư tiêu hao 725000 725000 725000 N07.06.040
318 Nẹp bàn tay các loạiCái Vật tư tiêu hao 725000 725000 725000 N07.06.040
319 Vít ngón, bàn tayCái Vật tư tiêu hao 94500 94500 94500 N07.06.040
320 Ống sáoCái Vật tư tiêu hao 630000 630000 630000 N07.06.050
321 Kim lấy thuốc các số 23GCái Vật tư tiêu hao 340 340 340 N03.02.060.258.000004
322 Dây lọc máu thận nhân tạoCái Vật tư tiêu hao 52500 52500 52500 N03.05.030
323 Vít khóa trong 2TCái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
324 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
325 Lưỡi bào khớpCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
326 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
327 Vít neo khớp vaiCái Vật tư tiêu hao 7000000 7000000 7000000 N07.06.040.7
328 Dung dịch diệt khuẩn và làm sạch dụng cụ y tế (Cidezyme)Chai Vật tư tiêu hao 626000 626000 626000 N01.02.040
329 Đầu đốt bằng sóng Radio frequence cầm máu,điều trị viêm gân (dao radio)Cái Vật tư tiêu hao 9600000 9600000 9600000 N08.00.290
330 Băng bột bó 10cmCuộn Vật tư tiêu hao 18000 18000 18000 N02.01.010.182.000014
331 Băng bột bó 15cmCuộn Vật tư tiêu hao 20000 20000 20000 N02.01.010.182.000015
332 Ống nội khí quản các số ( NKQ 2 nòng )Cái Vật tư tiêu hao 2350000 2350000 2350000 N04.01.030
333 Bộ đo dung lượng khí - Ống thổiCái Vật tư tiêu hao 2500 2500 2500 N08.00.120
334 Đầu côn vàngCái Vật tư tiêu hao 98 98 98 N08.00.190.164.000001
335 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
336 Lưỡi bào khớpCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
337 Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi chống xoayBộ Vật tư tiêu hao 60000000 60000000 60000000 N06.04.051
338 Vít neo khớp vaiCái Vật tư tiêu hao 7000000 7000000 7000000 N07.06.040.7
339 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
340 Con sâu máy thở - NCS-883-4;Cái Vật tư tiêu hao 31500 31500 31500 N04.03.090.175.000001
341 Bơm tiêm MPV 5mlCái Vật tư tiêu hao 610 610 610 N03.01.070.258.000003
342 Dây nối bơm tiêm điện (140cm)Cái Vật tư tiêu hao 17800 17800 17800 N03.05.050
343 Đầu côn vàng 10 - 200 ulCái Vật tư tiêu hao 60 60 60 N08.00.190.164.000001
344 Đầu côn xanh 100 - 1000 ulCái Vật tư tiêu hao 90 90 90 N08.00.190
345 Sonde dạ dày số 6Cái Vật tư tiêu hao 15600 15600 15600 N04.02.020
346 Phim X-quang kỹ thuật số 35x43 cmTờ Vật tư tiêu hao 31000 31000 31000 N07.01.500
347 Dây truyền dịch (An Phú)Bộ Vật tư tiêu hao 4160 4160 4160 N03.05.010.045.000001
348 Bơm ăn 50mlCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.01.010.258.000001
349 Kim lấy thuốc các số 18GCái Vật tư tiêu hao 340 340 340 N03.02.060.258.000001
350 Găng khám bệnhĐôi Vật tư tiêu hao 1066 1066 1066 N03.06.030
351 Ca-nuyn (cannula) Người lớnCái Vật tư tiêu hao 5600 5600 5600 N04.01.010
352 Ống đặt nội khí quản số 5.0 có bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
353 Bơm tiêm 1ml - MPVCái Vật tư tiêu hao 630 630 630 N03.01.020.047.000001
354 Băng cuộn y tế 10 x 5m - Băng cuộn 0,1x5mCuộn Vật tư tiêu hao 1860 1860 1860 N02.01.040.238.000002
355 Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp - Gạc PT không dệt cái Vật tư tiêu hao 368 368 368 N02.03.020
356 Sonde JJ ( ống thông niệu quản )Cái Vật tư tiêu hao 260000 260000 260000 N07.05.020.3
357 Kẹp rốn trẻ sơ sinh - Kẹp rốn MPV cái Vật tư tiêu hao 2000 2000 2000 N08.00.260.258.000001
358 Sonde dẫn lưu ổ bụngcái Vật tư tiêu hao 8500 8500 8500 N04.02.030
359 Bộ dẫn lưu thận qua da Bộ Vật tư tiêu hao 2150000 2150000 2150000 N07.05.020
360 Anios Special DJP SF - Dung dịch phun khử trùng bề mặt (Sử dụng với máy phun sương)can Vật tư tiêu hao 2135000 2135000 2135000 N01.02.040
361 Dây truyền dịchBộ Vật tư tiêu hao 4160 4160 4160 N03.05.010.045.000001
362 Găng khám bệnhĐôi Vật tư tiêu hao 1066 1066 1066 N03.06.030
363 Kim luồn tĩnh mạch 20GCái Vật tư tiêu hao 18100 18100 18100 N03.02.070
364 Sonde Foley 2 đường số 16Cái Vật tư tiêu hao 29000 29000 29000 N04.01.090
365 Con sâu máy thởCái Vật tư tiêu hao 31500 31500 31500 N04.03.090.175.000001
366 Sonde hút dịch số 6Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
367 Ống nội khí quản 6.5 có bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
368 Ống nội khí quản số 7.5 có bóng chènCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
369 Băng cuộn y tế 10cm x 5mCuộn Vật tư tiêu hao 1860 1860 1860 N02.01.040.238.000002
370 Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớpCái Vật tư tiêu hao 368 368 368 N02.03.020
371 Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớpCái Vật tư tiêu hao 450 450 450 N02.03.020
372 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (Alfasept Handgel 5L)Can Vật tư tiêu hao 569000 569000 569000 N01.02.040
373 Bóng đèn tử ngoại 90cmCái Vật tư tiêu hao 100000 100000 100000 N09.00.020
374 Ống nội khí quản số 7,5 có bóng chènCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
375 Ống đặt nội khí quản mềm không bóng các số từ 2.5 đến 4.5Cái Vật tư tiêu hao 965000 965000 965000 N04.01.030
376 Nẹp khóa bản rộng xương đùi 8đến 14 lỗCái Vật tư tiêu hao 4550000 4550000 4550000 N07.06.040
377 Nẹp khóa nén ép cho đầu trên xương trụ 4 đến 8 lỗ trái/ phảiCái Vật tư tiêu hao 3100000 3100000 3100000 N07.06.040
378 Nẹp khóa nén ép cho xương đòn 6 đến 9 lỗ trái/ phảiCái Vật tư tiêu hao 3500000 3500000 3500000 N07.06.040
379 Nẹp khóa đầu trên xương đùi, 2 đến 12 lỗ trái/ phảiCái Vật tư tiêu hao 5800000 5800000 5800000 N07.06.040
380 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, 5 đến 13 lỗ trái/ phảiCái Vật tư tiêu hao 5800000 5800000 5800000 N07.06.040
381 Nẹp khóa chữ L, dùng cho đầu trên xương chày 3 đến 6 lỗ trái/ phảiCái Vật tư tiêu hao 3500000 3500000 3500000 N07.06.040
382 Nẹp khóa dùng cho 1/3 dưới xương chày, 6 đến 10 lỗ trái/ phảiCái Vật tư tiêu hao 4730000 4730000 4730000 N07.06.040
383 Nẹp khóa dùng cho đầu trên và đầu dưới xương chày, 3 đến 13 lỗCái Vật tư tiêu hao 4730000 4730000 4730000 N07.06.040
384 Nẹp xương gót các loạiCái Vật tư tiêu hao 3050000 3050000 3050000 N07.06.040
385 Vít khóa tự taro (6mm), 3.5x10 đến 45 mmCái Vật tư tiêu hao 370000 370000 370000 N07.06.040
386 Vít khóa tự taro (6mm), 5.0x18 đến 85 mmCái Vật tư tiêu hao 440000 440000 440000 N07.06.040
387 Vít mặt 2.0x4->18mm, tự khoanCái Vật tư tiêu hao 215000 215000 215000 N07.06.040
388 Mũi khoan ngược đk từ từ 6-12 mm/13mm (sử dụng đồng bộ với vít treo tightrope)Cái Vật tư tiêu hao 4450000 4450000 4450000 N08.00.330
389 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân 1 cỡ duy nhất có thể điều chỉnh độ ngắn dài. Cái Vật tư tiêu hao 12150000 12150000 12150000 N07.06.040
390 Vít chốt cố định ngoại vi gân các cỡ hình chữ U có 4 răng mặt trongCái Vật tư tiêu hao 4950000 4950000 4950000 N07.06.040
391 Vít chỉ neo may chóp xoay loại tự tiêu chất liệu ß-TCP và PLLA các cỡ kèm 2 sợi chỉ (đk 4.5/ 5.5/ 6.5mm, chiều dài 14/ 14.7mm, đk 2.9/ 3.5mm, chiều dài 15.5/ 12.5/ 19.5mm)Cái Vật tư tiêu hao 11100000 11100000 11100000 N07.06.040
392 Surgipro 3/0- Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 100000 100000 100000 N05.02.030
393 Vicryl Plus 1 -Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 1/0Sợi Vật tư tiêu hao 106666 106666 106666 N05.02.050
394 Đầu côn vàng 10 - 200 ulCái Vật tư tiêu hao 98 98 98 N08.00.190.164.000001
395 Dây dẫn oxy 2 đường người lớn, trẻ emCái Vật tư tiêu hao 3850 3850 3850 N03.05.020
396 Băng dính 2,5cm x 5mCuộn Vật tư tiêu hao 15000 15000 15000 N02.02.020
397 Dây truyền dịchBộ Vật tư tiêu hao 12960 12960 12960 N03.05.010
398 Miếng cầm máu mũiMiếng Vật tư tiêu hao 148000 148000 148000 N02.04.050
399 Kim lấy thuốc 18GCái Vật tư tiêu hao 340 340 340 N03.02.060.258.000001
400 Sonde hút dịch số 14Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
401 Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mmCái Vật tư tiêu hao 685000 685000 685000 N07.06.040
402 Nẹp mặt thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mmCái Vật tư tiêu hao 915000 915000 915000 N07.06.040
403 Kim lấy thuốc 18G (Kim tiêm MPV 18G)Cái Vật tư tiêu hao 340 340 340 N03.02.060.258.000001
404 Bơm tiêm 10ml - MPVCái Vật tư tiêu hao 1050 1050 1050 N03.01.020.047.000004
405 Bơm ăn 50mlCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.01.010
406 Quả lọc và bộ dây dẫn trong thay thế huyết tương (Multifiltrate kit 16 P2dry)Bộ Vật tư tiêu hao 9185000 9185000 9185000 N07.02.040
407 Dụng cụ cắt trĩ Longo cỡ 34mmBộ Vật tư tiêu hao 3245000 3245000 3245000 N07.04.040
408 Băng ghim khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 80mmCái Vật tư tiêu hao 1350000 1350000 1350000 N08.00.010
409 Marlin Violet 3/0 - Chỉ khâu tự tiêu liền kim, tiệt trùng số 3/0, 70cmSợi Vật tư tiêu hao 66900 66900 66900 N05.02.040
410 Vicryl Plus 1 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 1/0Sợi Vật tư tiêu hao 106666 106666 106666 N05.02.050
411 Surgipro 3/0 - Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene 3/0 Sợi Vật tư tiêu hao 100000 100000 100000 N05.02.030
412 Vít neo bằng vật liệu PEEK Swivelock đk 3.5 mm x 14.8 mm máy chóp xoayCái Vật tư tiêu hao 8690000 8690000 8690000 N07.06.040
413 Vít chỉ neo khâu băng caCái Vật tư tiêu hao 6450000 6450000 6450000 N07.06.040
414 Vít chỉ neo đôi 2 mắt (đk 3.5 x12mm/5x15.5mm / 6.5x15.5mm)Cái Vật tư tiêu hao 6790000 6790000 6790000 N07.06.040
415 Vít qua khớp rỗng nòng Cái Vật tư tiêu hao 11950000 11950000 11950000 N07.06.040
416 Bột xương sinh học mềm loại 2,5ccGói Vật tư tiêu hao 7700000 7700000 7700000 N06.04.070
417 Bộ Bóng nong thân đốt sống và Bơm phồng bóng có đồng hồ đo các loạiBộ Vật tư tiêu hao 5950000 5950000 5950000 N07.06.030.3
418 Băng thun có keo – UrgoCrepe 8cmx4,5mCuộn Vật tư tiêu hao 123000 123000 123000 N02.01.030.135.000002
419 Sonde hút dịch số 14Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
420 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh - Aniosgel 85 NPC Chai Vật tư tiêu hao 115500 115500 115500 N01.02.040
421 Cidezyme - Dung dịch diệt khuẩn và làm sạch dụng cụ y tếChai Vật tư tiêu hao 626000 626000 626000 N01.02.040
422 Cidex OPA 20490 Japan - Dung dịch sát khuẩn 14 ngày chứa hoạt chất ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 Can Vật tư tiêu hao 1100000 1100000 1100000 N01.02.040
423 Bông hút nước 2 x 2cm -Bông tiêm 2cm x 2cmGói Vật tư tiêu hao 79000 79000 79000 N01.01.010
424 Bơm tiêm 10ml - MPVCái Vật tư tiêu hao 1050 1050 1050 N03.01.020.047.000004
425 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật. phẫu thuật các loại. các cỡ - VT M6Cái Vật tư tiêu hao 6000 6000 6000 N08.00.050.061.000002
426 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi các cỡ - Johnson ( Mỹ ) Cái Vật tư tiêu hao 2753000 2753000 2753000 N08.00.470
427 Chỉ thị nhiệt sinh học dùng cho hấp hơi nước - Chất thử kiểm tra 1292Ống Vật tư tiêu hao 47000 47000 47000 N08.00.030
428 Mặt nạ sử dụng trong xạ trị - MTAPUID181232Chiếc Vật tư tiêu hao 1291000 1291000 1291000 N08.00.310
429 Bộ đặt nội khí quản NhiBộ Vật tư tiêu hao 3750000 3750000 3750000 N04.01.030
430 Bộ đặt nội khí quản 5 lưỡi cong người lớn Bộ Vật tư tiêu hao 3750000 3750000 3750000 N04.01.030
431 Ống đặt nội khí quản số 5.0 không bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
432 Catheter TM Trung Tâm 1 nòng 14G Bộ Vật tư tiêu hao 246900 246900 246900 N04.04.010
433 Mask thở oxy người lớnCái Vật tư tiêu hao 15000 15000 15000 N08.00.310
434 Mask thở oxy trẻ emCái Vật tư tiêu hao 15010 15010 15010 N08.00.310
435 Mask khí dung người lớnCái Vật tư tiêu hao 17000 17000 17000 N08.00.310
436 Chỉ lanh - Chỉ lanh PhápMét Vật tư tiêu hao 550 550 550 N05.02.030
437 Chỉ thị nhiệt hóa học - Giấy thử dùng cho lò hấp tiệt trùng 1248Cái Vật tư tiêu hao 7300 7300 7300 N08.00.030
438 Túi đóng gói KT 100mmx70m - TYVEK STERRADCuộn Vật tư tiêu hao 2570000 2570000 2570000 N03.07.030
439 Mặt nạ sử dụng trong xạ trị (chữ S) (Dùng cho đầu) - MTAPUDChiếc Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N08.00.310
440 Sonde foley 2 đường số 14Cái Vật tư tiêu hao 20000 20000 20000 N04.01.090
441 Sonde foley 2 đường số 16Cái Vật tư tiêu hao 20000 20000 20000 N04.01.090
442 Sonde nelaton số 14 Cái Vật tư tiêu hao 6000 6000 6000 N04.01.090
443 Alfasept Handgel - Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Can Vật tư tiêu hao 569000 569000 569000 N01.02.040
444 Găng phẫu thuậtĐôi Vật tư tiêu hao 3990 3990 3990 N03.06.050
445 Kim châm cứu các sốCái Vật tư tiêu hao 526 526 526 N03.04.010
446 Sonde hút dịch số 12Cái Vật tư tiêu hao 4480 4480 4480 N04.02.060.166.000007
447 Dây truyền máuBộ Vật tư tiêu hao 23000 23000 23000 N03.05.030
448 Bơm tiêm nhựa 50mlCái Vật tư tiêu hao 4160 4160 4160 N03.01.020.047.000006
449 Bơm tiêm nhựa 10mlCái Vật tư tiêu hao 1050 1050 1050 N03.01.020.047.000004
450 Chỉ tiêu nhanh tổng hợp Polyglycolic acid 3/0Sơi Vật tư tiêu hao 88190 88190 88190 N05.02.060
451 Chỉ phẫu thuật không tiêu số 4/0Sợi Vật tư tiêu hao 159980 159980 159980 N05.02.030
452 Bông thấm nướcKg Vật tư tiêu hao 145000 145000 145000 N01.01.010
453 Mask khí dung trẻ emCái Vật tư tiêu hao 17000 17000 17000 N08.00.310
454 Ống đặt nội khí quản số 2.5 không bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
455 Ống đặt nội khí quản số 3.5 có bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
456 Sonde hút dịch số 10Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
457 Dây dẫn oxy 2 đường người lớnCái Vật tư tiêu hao 3850 3850 3850 N03.05.020
458 Nẹp mặt thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mmCái Vật tư tiêu hao 1043000 1043000 1043000 N07.06.040
459 Mask thở oxy người lớnCái Vật tư tiêu hao 14200 14200 14200 N08.00.310
460 Mask thở oxy trẻ emCái Vật tư tiêu hao 14200 14200 14200 N08.00.310
461 Đầu đốt bằng sóng Radio frequence cầm máu, điều trị viêm gân (dao radio)Cái Vật tư tiêu hao 9600000 9600000 9600000 N08.00.290
462 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
463 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
464 Lưỡi bào khớpBộ Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
465 Vít khóa trong tự ngắtCái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
466 Nẹp dọc uốn sẵn các cỡCái Vật tư tiêu hao 5000000 5000000 5000000 N07.06.040.2
467 Bộ gây tê ngoài màng cứngBộ Vật tư tiêu hao 312000 312000 312000 N08.00.380
468 Bơm tiêm nhựa AM 5ml - Bơm tiêm 5 ml (cỡ kim 25G)Cái Vật tư tiêu hao 680 680 680 N03.01.070.258.000003
469 Aseptanios Terminal HPH - Dung dịch phun khử trùng bề mặtCan Vật tư tiêu hao 2135000 2135000 2135000 N01.02.040
470 Bơm tiêm nhựa 50ml - MPVCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.01.070.258.000006
471 Bông ép sọ não 1,5cm x 5cmCái Vật tư tiêu hao 480 480 480 N01.01.020
472 Bông ép sọ não 4cm x 5cmCái Vật tư tiêu hao 620 620 620 N01.01.020
473 Bông không thấm nướcKg Vật tư tiêu hao 128000 128000 128000 N01.01.010
474 Bông lót bó bột - Bông lót bó bột 15cm x 270cmCuộn Vật tư tiêu hao 13000 13000 13000 N02.01.010.2
475 Dây dẫn oxy 2 đường người lớn, trẻ emCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.05.020
476 Nẹp L trái/ phải 4 lỗ cho vít 2.0mmCái Vật tư tiêu hao 800000 800000 800000 N07.06.040
477 Vít hàm 2.3x5-> 19mm, Tự khoanCái Vật tư tiêu hao 215000 215000 215000 N07.06.040
478 Nẹp hàm thẳng 06 lỗ cho vít 2.3mmCái Vật tư tiêu hao 1900000 1900000 1900000 N07.06.040
479 Đinh nội tủy xương chày có chốtCái Vật tư tiêu hao 2490000 2490000 2490000 N07.06.040
480 Đinh nội tủy xương đùi có chốtCái Vật tư tiêu hao 2490000 2490000 2490000 N07.06.040
481 Chốt đinh các cỡCái Vật tư tiêu hao 215000 215000 215000 N07.06.040
482 Nẹp mắt xích xương đòn (Trái, phải)Cái Vật tư tiêu hao 1150000 1150000 1150000 N07.06.040
483 Lưỡi bào cắt lọc các loại, các cỡ 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5mmCái Vật tư tiêu hao 5100000 5100000 5100000 N05.03.060
484 Vít neo khớp vaiCái Vật tư tiêu hao 7000000 7000000 7000000 N07.06.040.7
485 Băng cuộn y tế 10cm x 5mCuộn Vật tư tiêu hao 1860 1860 1860 N02.01.040.238.000002
486 Bơm tiêm nhựa 50mlCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.01.020.047.000006
487 Sonde foley 2 đường số 14Cái Vật tư tiêu hao 29000 29000 29000 N04.01.090
488 Sonde foley 2 đường số 16Cái Vật tư tiêu hao 29000 29000 29000 N04.01.090
489 Sonde foley2 đường số 18Cái Vật tư tiêu hao 29000 29000 29000 N04.01.090
490 Sonde hút dịch số 6Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
491 Kim châm cứu các sốCái Vật tư tiêu hao 526 526 526 N03.04.010
492 Kim lấy thuốc các số 18GCái Vật tư tiêu hao 340 340 340 N03.02.060.258.000001
493 Kim cánh bướm G25Cái Vật tư tiêu hao 5500 5500 5500 N03.02.020.024.000004
494 Bộ trộn và phân phối xi măng bơm áp lực đẩy xi măng loại có bóngBộ Vật tư tiêu hao 15900000 15900000 15900000 N07.06.030
495 Bơm trộn và phân phối xi măng bơm đẩy xi măng không bóngCái Vật tư tiêu hao 8650000 8650000 8650000 N07.06.030
496 Kim bơm xi măng bộ dùng bóngCái Vật tư tiêu hao 3950000 3950000 3950000 N07.06.030
497 Kim chọc dò Cái Vật tư tiêu hao 2950000 2950000 2950000 N03.03.010
498 Ống hút - Dây silicon 1m8 - HIGHCái Vật tư tiêu hao 164000 164000 164000 N04.02.060
499 Bơm tiêm MPV 1ml - Bơm tiêm nhựa 1ml (cỡ kim 26Gx1/2)Cái Vật tư tiêu hao 600 600 600 N03.01.020.047.000001
500 Bơm tiêm nhựa AM 1ml - Bơm tiêm nhựa 1mlCái Vật tư tiêu hao 630 630 630 N03.01.020.047.000001
501 Phim kỹ thuật số 10x12 inch - Laser DryviewTờ Vật tư tiêu hao 22500 22500 22500 N07.01.500
502 Phim kỹ thuật số 14x17 inch - Laser DryviewTờ Vật tư tiêu hao 44500 44500 44500 N07.01.500
503 Phim X-quang kỹ thuật số 35x43 cm - Fujifilm.Tờ Vật tư tiêu hao 30099 30099 30099 N07.01.500
504 Phim X-quang kỹ thuật số 25 x 30 cm - Fujifilm.Tờ Vật tư tiêu hao 17086 17086 17086 N07.01.500
505 Màng trao đổi oxy ECMO – BE-PLS 2050Bộ Vật tư tiêu hao 79872000 79872000 79872000 N07.01.212
506 Cannuyn động mạch ECMO 17Fr và 19Fr BE-PAS 1715 / BE-PAS 1915 / BE-PAL 1723 / BE-PAL 1923Cái Vật tư tiêu hao 15940000 15940000 15940000 N04.01.010
507 Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi các cỡ - Karl Storz ( Đức )Cái Vật tư tiêu hao 2730000 2730000 2730000 N08.00.470
508 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản - G-PB-6DCái Vật tư tiêu hao 1350000 1350000 1350000 N07.01.200
509 Đầu dò tán sỏi niệu quản - SGW-15035Cái Vật tư tiêu hao 380000 380000 380000 N07.05.060
510 Mũi khoan các loại. dùng trong phẫu thuật. thủ thuậtCái Vật tư tiêu hao 2845000 2845000 2845000 N08.00.330
511 Mũi cắt xương - 5023-133 Mũi Vật tư tiêu hao 190000 190000 190000 N08.00.330
512 Mũi khoan phẫu thuật tai - 260000Bộ Vật tư tiêu hao 7700000 7700000 7700000 N08.00.330
513 Mũi khoan phẫu thuật tai. bằng kim cương - 262000Bộ Vật tư tiêu hao 20280000 20280000 20280000 N08.00.330
514 Vi ống thông (micro-catheter) - MV13301Cái Vật tư tiêu hao 300000 300000 300000 N04.04.030
515 Tay dao mổ nội soi dùng cho dao mổ siêu âm - TB-0535FCSCái Vật tư tiêu hao 20750000 20750000 20750000 N05.03.040
516 Điện cực dán trung tính dùng một lần cho dao mổ điện CáiN05.03.010 Vật tư tiêu hao 75000 75000 75000 N05.03.010
517 Kim chọc dò cán chữ T,mũi vátCái Vật tư tiêu hao 980000 980000 980000 N03.03.010
518 KIM CHỌC DÒ CÁN TRÒN,MŨI VÁTCái Vật tư tiêu hao 980000 980000 980000 N03.03.010
519 Xi măng cột sống kèm dung môi pha bộ dùng bóngCái Vật tư tiêu hao 13900000 13900000 13900000 N07.06.070
520 Cannuyn tĩnh mạch ECMO - BE-PVS 2138 / BE-PVL 2155Cái Vật tư tiêu hao 15940000 15940000 15940000 N04.01.010
521 Sonde hút dịch số 12Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.166.000007
522 Khoá ba ngã có dây dài 25cm chống nứt gãyCái Vật tư tiêu hao 25000 25000 25000 N03.05.060
523 Khóa 3 chạc không dâyCái Vật tư tiêu hao 13000 13000 13000 N03.05.060
524 Lọ đựng bệnh phẩmCái Vật tư tiêu hao 1100 1100 1100 N03.07.070
525 Bông ép sọ não 1,5cm x 5cmCái Vật tư tiêu hao 480 480 480 N01.01.020
526 Bông ép sọ não 4cm x 5cmCái Vật tư tiêu hao 620 620 620 N01.01.020
527 Mũi cắt sọCái Vật tư tiêu hao 3950000 3950000 3950000 N08.00.330
528 Mũi khoan tạo hình Cái Vật tư tiêu hao 1430000 1430000 1430000 N08.00.330
529 Mũi mài xươngCái Vật tư tiêu hao 3350000 3350000 3350000 N08.00.330
530 Mũi phá xươngCái Vật tư tiêu hao 2700000 2700000 2700000 N08.00.330
531 Mũi mài tuyến yênCái Vật tư tiêu hao 5100000 5100000 5100000 N08.00.330
532 Mũi khoan tự dừng loại chống trượt. dùng cho người lớn và trẻ emCái Vật tư tiêu hao 4950000 4950000 4950000 N08.00.330
533 Bơm tiêm thuốc cản quang áp lực cao cho máy bơm tiêm Illumena Neos - Bộ xi lanh 1 nòng dùng cho máy bơm tiêm điện 150mlChiếc Vật tư tiêu hao 460000 460000 460000 N03.01.030
534 Dây nối bơm tiêm thuốc cản quang - 150ml - ChinaBộ Vật tư tiêu hao 83000 83000 83000 N03.05.040
535 Dây nối bơm cản quang 150cm - ZY5152 - AustraliaBộ Vật tư tiêu hao 185000 185000 185000 N03.05.040
536 Dây truyền dịchBộ Vật tư tiêu hao 12960 12960 12960 N03.05.010
537 Vít neo chặnCái Vật tư tiêu hao 750000 750000 750000 N07.06.040.7
538 Nẹp DCP bản nhỏ, các lỗ vít 3.5mmCái Vật tư tiêu hao 800000 800000 800000 N07.06.040.2
539 DemeLon 2/0-Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 2/0, 75cmSợi Vật tư tiêu hao 25200 25200 25200 N05.02.030
540 Ống nội khí quản có bóng chèn số 7,0Cái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030.030.000020
541 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
542 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng)Cái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
543 Xi măng sinh học kèm dung dịch phaCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.06.030.2
544 Nẹp đốt sống cổ trước 1 tầng kiểu Reflex Cái Vật tư tiêu hao 5600000 5600000 5600000 N07.06.040.2
545 Nẹp đốt sống cổ trước 2 tầng kiểu Reflex Cái Vật tư tiêu hao 10700000 10700000 10700000 N07.06.040.2
546 Nẹp đốt sống cổ trước 3 tầng kiểu Reflex Cái Vật tư tiêu hao 12500000 12500000 12500000 N07.06.040.2
547 Vít cổ trước đa hướng và đơn hướng reflexCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.040.7
548 Bình dẫn lưu vết thương loại 200mlCái Vật tư tiêu hao 220000 220000 220000 N08.00.080
549 Bình dẫn lưu vết thương loại 400mlCái Vật tư tiêu hao 300000 300000 300000 N08.00.080
550 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
551 Lưỡi bào khớpCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
552 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
553 Ống nội khí quản số 7.5 có bóng chènCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030.030.000021
554 Quả lọc thận nhân tạoQuả Vật tư tiêu hao 344000 344000 344000 N07.02.080
555 Dây lọc máu thận nhân tạoBộ Vật tư tiêu hao 63000 63000 63000 N03.05.030
556 Kim chạy thận nhân tạoCái Vật tư tiêu hao 8500 8500 8500 N03.03.080
557 KIT 4 - Bộ quả lọc và dây dẫn dùng trong lọc máu liên tụcBộ Vật tư tiêu hao 4185000 4185000 4185000 N07.02.060
558 KIT 16 - Bộ quả lọc và dây dẫn dùng trong thay thế huyết tương Bộ Vật tư tiêu hao 9092000 9092000 9092000 N07.02.040
559 Quả lọc máu liên tục - 7203927Quả Vật tư tiêu hao 3282300 3282300 3282300 N07.02.060
560 Bộ dây lọc máu liên tục - 7210349Cái Vật tư tiêu hao 1879500 1879500 1879500 N04.03.020.024.000001
561 Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 1/0 (Vicryl Plus 1)Sợi Vật tư tiêu hao 106666 106666 106666 N05.02.050
562 Quả lọc huyết tương - 7211191Quả Vật tư tiêu hao 7163100 7163100 7163100 N07.02.040
563 Bộ dây lọc huyết tương - 7210348Cái Vật tư tiêu hao 1980300 1980300 1980300 N04.03.020.024.000002
564 Điện cực cắt đốt dạng vòng cắt 1 chânCái Vật tư tiêu hao 1536000 1536000 1536000 N07.05.090
565 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
566 Lưỡi bào khớp bằng sóngRadioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
567 Lưỡi bàokhớpCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
568 Băng ghim khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 80mmCái Vật tư tiêu hao 1350000 1350000 1350000 N08.00.010
569 Dây truyền máuBộ Vật tư tiêu hao 23000 23000 23000 N03.05.030
570 Quả lọc và bộ dây dẫn trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục ( Multifiltrate kit 4)Bộ Vật tư tiêu hao 4241000 4241000 4241000 N07.02.060
571 Dây lọc máu thận nhân tạoBộ Vật tư tiêu hao 52500 52500 52500 N03.05.030
572 Phim X-Quang kỹ thuật số 35x43cmTờ Vật tư tiêu hao 31000 31000 31000 N07.01.500
573 Dụng cụ cắt trĩ Longo cỡ 34mmBộ Vật tư tiêu hao 3245000 3245000 3245000 N07.04.040
574 Túi đóng gói KT 350mmx70m - TYVEK STERRADCuộn Vật tư tiêu hao 5820000 5820000 5820000 N03.07.030
575 Kim chọc khoan dẫn đường Size 3Cái Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
576 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng)Cái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
577 Nẹp dọc chỉnh hình đường kính 4.5 và 5.5mmCái Vật tư tiêu hao 3000000 3000000 3000000 N07.06.040.2
578 Marlin Violet 3/0 - Chỉ khâu tự tiêu liền kim, tiệt trùng số 3/0, 70cmSợi Vật tư tiêu hao 66900 66900 66900 N05.02.040
579 Kim châm cứu các sốCái Vật tư tiêu hao 526 526 526 N03.04.010
580 Găng khám bệnhĐôi Vật tư tiêu hao 1066 1066 1066 N03.06.030
581 Kim luồn tĩnh mạch 20GCái Vật tư tiêu hao 18100 18100 18100 N03.02.070
582 Kim luồn tĩnh mạch 24GCái Vật tư tiêu hao 18100 18100 18100 N03.02.070
583 Xương nhân tạo 3ccHộp Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N06.04.090
584 Quả lọc và bộ dây dẫn trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục (Multifiltrate kit 4)Bộ Vật tư tiêu hao 4241000 4241000 4241000 N07.02.060
585 Catheter TM trung tâm 1 nòng 16GBộ Vật tư tiêu hao 246900 246900 246900 N04.04.010
586 Catheter TM trung tâm 2 nòngBộ Vật tư tiêu hao 420000 420000 420000 N04.04.010
587 Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx6 lớpCái Vật tư tiêu hao 450 450 450 N02.03.020
588 Lọ đựng bệnh phẩmCái Vật tư tiêu hao 1100 1100 1100 N03.07.070
589 Kim chọc dò cuống sống, hộp 2 kimCái Vật tư tiêu hao 6200000 6200000 6200000 N03.03.010
590 Vít đa trục công nghệ các cỡCái Vật tư tiêu hao 7000000 7000000 7000000 N07.06.040.7
591 Ca-nuyn mở khí quản số 7,5Cái Vật tư tiêu hao 91000 91000 91000 N04.01.020
592 Kim cánh bướm G25Cái Vật tư tiêu hao 5500 5500 5500 N03.02.020.024.000004
593 Túi đựng nước tiểuCái Vật tư tiêu hao 6800 6800 6800 N03.07.060.1
594 Sonde JJCái Vật tư tiêu hao 260000 260000 260000 N07.05.020.3
595 Dụng cụ cắt trĩ Longo cỡ 34mmBộ Vật tư tiêu hao 3245000 3245000 3245000 N07.04.040
596 Nẹp dọc chỉnh hình đường kính 4.5 và 5.5mmCái Vật tư tiêu hao 3000000 3000000 3000000 N07.06.040.2
597 Ống nội khí quản số 7,5 có bóng chènCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
598 Ống hút thai rời các cỡCái Vật tư tiêu hao 30000 30000 30000 N04.02.050
599 Túi đựng nước tiểu (Romed)Cái Vật tư tiêu hao 6800 6800 6800 N03.07.060.1
600 Vít cố định mâm chày tự tiêu các cỡ ( 8x35mm; 9x35mm, 10x 35mm)Cái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.06.040.7
601 Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu các loại, các cỡ (7x25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm; 10x 30mm, 11x 30mm)Cái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.06.040.7
602 Vit xương cứng đk 3.5mm các loạiCái Vật tư tiêu hao 130000 130000 130000 N07.06.040.7
603 Ca-nuyn mở khí quản số 7Cái Vật tư tiêu hao 90000 90000 90000 N04.01.020
604 Ca-nuyn mở khí quản số 7,5Cái Vật tư tiêu hao 90000 90000 90000 N04.01.020
605 Ca-nuyn mở khí quản số 8Cái Vật tư tiêu hao 90000 90000 90000 N04.01.020
606 Ống đặt nội khí quản số 3 không bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
607 Ống đặt nội khí quản số 3.5 không bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
608 Ống đặt nội khí quản số 4.0 có bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
609 Tay dao cắt. đốt VA Amidan - PS300 -002Cái Vật tư tiêu hao 5800000 5800000 5800000 N05.03.040
610 Tay dao điện - 80307Cái Vật tư tiêu hao 38900 38900 38900 N05.03.040
611 Tay dao dùng cho mổ mở - LF1212/LF1212ACái Vật tư tiêu hao 20353620 20353620 20353620 N05.03.040
612 Tay dao dùng cho mổ nội soi đầu tù nhỏ 5mm - LF1737/LF1637Cái Vật tư tiêu hao 20878000 20878000 20878000 N05.03.040
613 Dây dao cao tần lưỡng cực dùng cho phẫu thuật nội soi - 26176LWCái Vật tư tiêu hao 3700000 3700000 3700000 N05.03.040
614 Phin lọc vi khuẩnCái Vật tư tiêu hao 40000 40000 40000 N08.00.350
615 Catheter thận 2 nòngBộ Vật tư tiêu hao 486000 486000 486000 N04.04.010
616 Dây lọc máu thận nhân tạoBộ Vật tư tiêu hao 52500 52500 52500 N03.05.030
617 Ca-nuyn mở khí quản số 7,5Cái Vật tư tiêu hao 91000 91000 91000 N04.01.020
618 Kim chạy thận nhân tạoCái Vật tư tiêu hao 6825 6825 6825 N03.03.080
619 Kim chọc dò tủy sống số 25Cái Vật tư tiêu hao 16800 16800 16800 N03.03.010.024.000004
620 Vít đa trục rỗng nòng ren 2T bắt qua daCái Vật tư tiêu hao 8500000 8500000 8500000 N07.06.040.7
621 Vit đa trục rỗng nòng ren 2T bắt qua daCái Vật tư tiêu hao 8500000 8500000 8500000 N07.06.040.7
622 Vít khóa trong cho vít qua daCái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
623 Nẹp dọc cho vít bắt qua daCái Vật tư tiêu hao 5500000 5500000 5500000 N07.06.040.2
624 Nẹp vá sọ não 90 x90mmCái Vật tư tiêu hao 10500000 10500000 10500000 N06.05.030
625 Nẹp vá sọ não 100 x120mmCái Vật tư tiêu hao 12500000 12500000 12500000 N06.05.030
626 Nẹp vá sọ não 150 x150Cái Vật tư tiêu hao 14500000 14500000 14500000 N06.05.030
627 Vít sọ não 2,0mmCái Vật tư tiêu hao 330000 330000 330000 N07.06.040.7
628 Kim chọc dò cuống sống Cái Vật tư tiêu hao 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
629 Kim chọc dò loại size 3 (Ống chọc dò)Cái Vật tư tiêu hao 3200000 3200000 3200000 N03.03.010
630 Kim chọc khoan dẫn đường Size 3 Cái Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
631 KIM CHỌC DẪN ĐƯỜNG (ĐINH DẪN ĐƯỜNG)Cái Vật tư tiêu hao 900000 900000 900000 N07.06.030.1
632 Kim chọc dò loại size 3 (Ống chọc dò)Cái Vật tư tiêu hao 3200000 3200000 3200000 N03.03.010
633 Kim chọc khoan dẫn đường Size 3Cái Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
634 Xi măng sinh học kèm dung dịch phaCái Vật tư tiêu hao 5000000 5000000 5000000 N07.06.030.2
635 Lưỡi bào cắt lọc các loại, các cỡ 2.0/2.5/3.0 /3.5/4.0/4.5/5.0/5.5mmCái Vật tư tiêu hao 5100000 5100000 5100000 N05.03.060
636 Dây dẫn nước trong nộisoi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2100000 2100000 2100000 N04.02.070.019.000001
637 Lưỡi bào xoang thẳng - 40301KKCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.060
638 Lưỡi bào xoang cong Cái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.060
639 Lưỡi bào cắt lọc các loại, các cỡ 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 mmCái Vật tư tiêu hao 5100000 5100000 5100000 N05.03.060
640 Lưỡi bào khớpCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
641 Bơm tiêm nhựa 20mlCái Vật tư tiêu hao 1650 1650 1650 N03.01.070.250.000004
642 Quả lọc và bộ dây dẫn trong siêu lọc máu,lọc máu liên tục (Multifiltrate kit 4)Bộ Vật tư tiêu hao 4241000 4241000 4241000 N07.02.060
643 Ống nội khí quản có bóng chèn số 5,5Cái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
644 Dây truyền dịchCái Vật tư tiêu hao 12960 12960 12960 N03.05.010.045.000001
645 Khóa 3 chạc không dâyCái Vật tư tiêu hao 13000 13000 13000 N03.05.060
646 Dây nối bơm tiêm điệnCái Vật tư tiêu hao 17800 17800 17800 N03.05.050
647 Ống đặt nội khí quản số 4.5 không bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
648 Vicryl Plus 1 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 1/0Sợi Vật tư tiêu hao 106666 106666 106666 N05.02.050
649 Phim X-quang kỹ thuật số 25 x 30 cmTờ Vật tư tiêu hao 17500 17500 17500 N07.01.500
650 Tay dao mổ mở dùng cho dao mổ siêu âm - TB-0520FCSCái Vật tư tiêu hao 20750000 20750000 20750000 N05.03.040
651 Mũi khoan cắt sọ não - F2/8TA23Cái Vật tư tiêu hao 2845000 2845000 2845000 N08.00.330
652 Nút cao su dùng cho trocar 10 - 30100XBGói Vật tư tiêu hao 300000 300000 300000 N08.00.470
653 Nút cao su dùng cho trocar 5 - 30100XAGói Vật tư tiêu hao 330000 330000 330000 N08.00.470
654 Lưỡi bào cắt lọc các loại, các cỡ 2.0/ 2.5/3.0 /3.5/ 4.0/4.5/ 5.0/5.5mmCái Vật tư tiêu hao 5100000 5100000 5100000 N05.03.060
655 Đầu đốt bằng sóng Radio frequence cầm máu, điều trị viêm gân (dao radio)Cái Vật tư tiêu hao 9600000 9600000 9600000 N08.00.290
656 Chỉ siêu bền ( tép hai sợi)Tép Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N05.02.030
657 Vít neo dây chằng điều chỉnh độ dài GrafmaxCái Vật tư tiêu hao 12000000 12000000 12000000 N07.06.040.7
658 Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡCái Vật tư tiêu hao 400000 400000 400000 N07.06.040.7
659 vít khóa 4,5; 5.0 các cỡCái Vật tư tiêu hao 500000 500000 500000 N07.06.040.7
660 vít khóa 6.5 các cỡCái Vật tư tiêu hao 600000 600000 600000 N07.06.040.7
661 vít khóa 7.5 các cỡCái Vật tư tiêu hao 800000 800000 800000 N07.06.040.7
662 Sonde hút dịch số 8Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
663 Phin lọc vi khuẩnCái Vật tư tiêu hao 40000 40000 40000 N08.00.350
664 Dây thở khí dung - NCS-833-4 Cái Vật tư tiêu hao 150000 150000 150000 N03.05.020
665 Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da chất liệu Plastic ISOBộ Vật tư tiêu hao 4100000 4100000 4100000 N08.00.150
666 Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da chất liệu Titanium - TA6V - ISOBộ Vật tư tiêu hao 5700000 5700000 5700000 N08.00.150
667 Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da PHSBộ Vật tư tiêu hao 7150000 7150000 7150000 N08.00.150
668 Mặt nạ mũi miệng người lớn (mũ CPAP)Cái Vật tư tiêu hao 690000 690000 690000 N08.00.310
669 Dây thở oxy dùng một lần - NCS-833-4Bộ Vật tư tiêu hao 150000 150000 150000 N04.03.030
670 Kim điện cơ và tiêm thuốc dài các cỡ - L3740-335Chiếc Vật tư tiêu hao 525000 525000 525000 N03.03.060
671 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2100000 2100000 2100000 N04.02.070.019.000001
672 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng) Cái Vật tư tiêu hao 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3
673 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng) Cái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
674 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha Hộp Vật tư tiêu hao 5000000 5000000 5000000 N07.06.030.2
675 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha có kháng sinhHộp Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.06.030.2
676 Bộ dẫn lưu não thất ra ngoàiCái Vật tư tiêu hao 9000000 9000000 9000000 N04.02.030.157.000001
677 Bộ dẫn lưu não thất ổ bụngCái Vật tư tiêu hao 9000000 9000000 9000000 N04.02.030
678 Vít đơn trục ren 2T Cái Vật tư tiêu hao 4200000 4200000 4200000 N07.06.040.7
679 Vít đa trục ren 2T Cái Vật tư tiêu hao 5600000 5600000 5600000 N07.06.040.7
680 Dây nối áp lực cao Cái Vật tư tiêu hao 190000 190000 190000 N03.05.040
681 Vít treo gân các cỡ (15mm;20mm;25mm;30mm; 35mm; 40mm)Cái Vật tư tiêu hao 9480000 9480000 9480000 N07.06.040.7
682 Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương các cỡ(5.5x20mm,5.5x 25mm,5.5x30mm,6x25mm,6x30mm,7x25mm;8x25mm;9x25mm; 7x30mm;8x30mm;9x30mm)Cái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N07.06.040.7
683 Vít đa trục trượt 2T tai dài Cái Vật tư tiêu hao 6500000 6500000 6500000 N07.06.040.7
684 Vít ren 6T cho bệnh loãng xương Cái Vật tư tiêu hao 8500000 8500000 8500000 N07.06.040.7
685 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.02.070.052.000001
686 Lưỡi bào khớpCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N05.03.060.052.000005
687 Nẹp dọc chỉnh hình đường kính 4.5 và 5.5mmCái Vật tư tiêu hao 3000000 3000000 3000000 N07.06.040.2
688 Bơm tiêm 20mlCái Vật tư tiêu hao 1650 1650 1650 N03.01.070.258.000005
689 Bơm tiêm 10mlCái Vật tư tiêu hao 1050 1050 1050 N03.01.070.258.000004
690 Sonde Foley 2 đường 18Cái Vật tư tiêu hao 29000 29000 29000 N04.01.090
691 Catheter TM trung tâm 2 nòngCái Vật tư tiêu hao 420000 420000 420000 N04.04.010
692 Dung dịch sát khuẩn 14 ngày (Cidex OPA)Can Vật tư tiêu hao 1300000 1300000 1300000 N01.02.040
693 Kim chọc dò cuống sốngCái Vật tư tiêu hao 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
694 Kim chọc dẫn đường (Đinh dẫn đường)Cái Vật tư tiêu hao 900000 900000 900000 N07.06.030.1
695 Kim chọc khoan dẫn đường size 3Cái Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
696 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng)Cái Vật tư tiêu hao 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3
697 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng)Cái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
698 Xi măng sinh học kèm dung dịch phaCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.06.030.2
699 Kim chọc dò cuống sốngCái Vật tư tiêu hao 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
700 Kim chọc dẫn đường (Đinh dẫn đường)Cái Vật tư tiêu hao 900000 900000 900000 N07.06.030.1
701 Kim chọc khoan dẫn đường size 3Cái Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
702 Dụng cụ cắt trĩ Longo cỡ 34mmBộ Vật tư tiêu hao 3245000 3245000 3245000 N07.04.040
703 Dây truyền dịchCái Vật tư tiêu hao 12960 12960 12960 N03.05.010.045.000001
704 Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các sốCái Vật tư tiêu hao 800 800 800 N05.03.080
705 Găng phẫu thuậtĐôi Vật tư tiêu hao 4160 4160 4160 N03.06.050
706 Khóa 3 chạc không dâyCái Vật tư tiêu hao 13000 13000 13000 N03.05.060
707 Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớpCái Vật tư tiêu hao 450 450 450 N02.03.020
708 Marlin Violet 3/0 - Chỉ khâu tự tiêu liền kim, tiệt trùng số 3/0, 70cmSợi Vật tư tiêu hao 66900 66900 66900 N05.02.040
709 Prolen 4/0- chỉ phẫu thuật không tiêu số 4/0Sợi Vật tư tiêu hao 159980 159980 159980 N05.02.030
710 Bơm tiêm nhựa 1mlCái Vật tư tiêu hao 630 630 630 N03.01.020.047.000001
711 Bơm ăn 50mlCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.01.010.258.000001
712 Sonde hút dịch số 6Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
713 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng)Cái Vật tư tiêu hao 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3
714 Dafilon USP 4/0; 75cm-Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 4/0,75cmSợi Vật tư tiêu hao 32800 32800 32800 N05.02.030
715 Daclon Nylon 10/0 - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu 10/0, 30cm Sợi Vật tư tiêu hao 122600 122600 122600 N05.02.030
716 Ống nội khí quản số 4,5 không bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030.030.000006
717 Quả lọc và bộ dây dẫn trong thay thế huyết tương (Multifiltrate kit 16 P2dry)Bộ Vật tư tiêu hao 9185000 9185000 9185000 N07.02.040
718 Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấpCái Vật tư tiêu hao 29600 29600 29600 N08.00.350
719 Phin lọc vi khuẩnCái Vật tư tiêu hao 40000 40000 40000 N08.00.350
720 Kim chọc khoan dẫn đường Size 3Cái Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
721 Ống nội khí quản có bóng chèn số 6Cái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030.030.000018
722 Ống nội khí quản số 6.5 có bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030.030.000019
723 Nẹp dọc chỉnh hình đường kính 4.5 và 5.5mmCái Vật tư tiêu hao 3000000 3000000 3000000 N07.06.040.2
724 Vít khoá trong 2TCái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
725 Nẹp ngang 2T các cỡ (50, 60, 70, 80, 90 100mm)Cái Vật tư tiêu hao 7800000 7800000 7800000 N07.06.040.2
726 Nẹp dọc chỉnh hình đường kính 4.5 và 5.5mmCái Vật tư tiêu hao 3000000 3000000 3000000 N07.06.040.2
727 Thân đốt sống nhân tạo (đk: 20mm chiều cao thân điều chình từ 20mm - 120mm sử dụng nẹp chống lún)Cái Vật tư tiêu hao 65000000 65000000 65000000 N07.06.040
728 Nẹp chống lún thân đốt sống các cỡ (20x25mm, 20x30mm, 20x40mm, 20x45mm, 20x55mm)Cái Vật tư tiêu hao 12000000 12000000 12000000 N07.06.040.2
729 Vít khóa nẹp chống lún vào thân đốt sống Cái Vật tư tiêu hao 2000000 2000000 2000000 N07.06.040.7
730 Vít nở khóa nẹp nở thân đốt sống 4P( đk 4.0mm dài 12 - 18mm)Cái Vật tư tiêu hao 5500000 5500000 5500000 N07.06.040.7
731 Bơm tiêm nhựa 50mlCái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.01.020.047.000006
732 Dây truyền dịch-B.BraunCái Vật tư tiêu hao 12960 12960 12960 N03.05.010.045.000001
733 Dây truyền dịch (An Phú)Bộ Vật tư tiêu hao 4160 4160 4160 N03.05.010.045.000001
734 Bơm tiêm 20mlCái Vật tư tiêu hao 1650 1650 1650 N03.01.070.258.000005
735 Lưỡi bào khớp bằng sóng radioCái Vật tư tiêu hao 8000000 8000000 8000000 N05.03.090.020.000007
736 Miếng đệm (PEEK) nâng cột sống lưng loại cong TlipCái Vật tư tiêu hao 12500000 12500000 12500000 N06.04.020
737 Vít khóa nở thân đốt sống 5.0mmCái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
738 Nẹp cột sống cổ 4 lỗ Cái Vật tư tiêu hao 6500000 6500000 6500000 N07.06.040.2
739 Nẹp cột sống cổ 6 lỗ Cái Vật tư tiêu hao 12500000 12500000 12500000 N07.06.040.2
740 Sonde dẫn lưu ổ bụng toCái Vật tư tiêu hao 7480 7480 7480 N04.02.030
741 BAO BỌC CAMERA DÙNG TRONG THỦ THUẬT, PHẪU THUẬT CÁC LOẠI, CÁC CỠ (TÚI CAMERAVT M6)Cái Vật tư tiêu hao 6000 6000 6000 N08.00.050
742 Kim chọc dò tủy sống số 25Cái Vật tư tiêu hao 16800 16800 16800 N03.03.010
743 Dafilon USP 4/0; 75cm-Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 4/0, 75cmSợi Vật tư tiêu hao 32800 32800 32800 N05.02.030
744 Con sâu máy thởCái Vật tư tiêu hao 31500 31500 31500 N04.03.090.175.000001
745 Kim luồn tĩnh mạch 20GCái Vật tư tiêu hao 18100 18100 18100 N03.02.070
746 Kim luồn tĩnh mạch 24GCái Vật tư tiêu hao 18100 18100 18100 N03.02.070
747 Catheter TM trung tâm 2 nòngBộ Vật tư tiêu hao 420000 420000 420000 N04.04.010
748 Sonde hút dịch số 6Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
749 Dây dẫn đường cho bóng và stent (Guide wire can thiệp) loại mềm, có tráng chất ái nước, các đoạn được nối với nhau bằng công nghệ nối đồng trụcCái Vật tư tiêu hao 2600000 2600000 2600000 N07.01.270
750 Bộ hút huyết khối mạch vành 6F 7F Cái Vật tư tiêu hao 9000000 9000000 9000000 N07.01.100
751 Sonde foley 3 đường số 18Cái Vật tư tiêu hao 38000 38000 38000 N04.01.090
752 Phim kỹ thuật số 8 x 10 inch - Laser DryviewTỜ Vật tư tiêu hao 15600 15600 15600 N07.01.500
753 Sonde chữ T số 16cái Vật tư tiêu hao 15000 15000 15000 N04.01.090
754 Sonde chữ T số 18Cái Vật tư tiêu hao 15000 15000 15000 N04.01.090
755 Sonde dạ dày số 12Cái Vật tư tiêu hao 15580 15580 15580 N04.02.020
756 Sonde dạ dày số 14Cái Vật tư tiêu hao 15580 15580 15580 N04.02.020
757 Sonde dạ dày số 6Cái Vật tư tiêu hao 5600 5600 5600 N04.02.020
758 Sonde dạ dày số 8 Cái Vật tư tiêu hao 5600 5600 5600 N04.02.020
759 Cassette chuyển mô bệnh phẩmChiếc Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N03.07.070
760 Stent đường mật kim loại- S&G BiotechCái Vật tư tiêu hao 18500000 18500000 18500000 N06.02.010
761 Xi măng gắn phục hình Lọ Vật tư tiêu hao 595000 595000 595000 N07.06.070
762 Covidien EGIARADMT - Băng ghim khâu nối vết cắt hình chữ CCái Vật tư tiêu hao 12800000 12800000 12800000 N08.00.010
763 Covidien EGIAUSTND - Dụng cụ khâu nối nội soi (lắp được tất cả các băng ghim nội soi)Bộ Vật tư tiêu hao 12400000 12400000 12400000 N07.04.050
764 Covidien EEA31 - Dụng cụ khâu nối tròn các cỡ đường kính tròn 31mm; chiều cao ghim dập 4,8mm, chiều cao ghim dập xuống là 2mmBộ Vật tư tiêu hao 8890000 8890000 8890000 N07.04.050
765 Sonde foley 2 đường số 12Cái Vật tư tiêu hao 20000 20000 20000 N04.01.090
766 Sonde foley 2 đường số 18Cái Vật tư tiêu hao 20000 20000 20000 N04.01.090
767 Sonde foley 2 đường số 8Cái Vật tư tiêu hao 35000 35000 35000 N04.01.090
768 Catheter bơm tinh trùngCái Vật tư tiêu hao 165000 165000 165000 N04.04.010
769 Bộ catheter bơm tinh trùng Cái Vật tư tiêu hao 113000 113000 113000 N04.04.010
770 ECOSORB 2/0 - Vigilenz E27RH260- Chỉ khâu liền kim loại tự tiêu tổng hợp đa sợi 9-1 số 2/0Sợi Vật tư tiêu hao 63500 63500 63500 N05.02.040
771 TYLON 3/0 CÓ KIM - VIGILENZ N37RH260 - CHỈ KHÂU LIỀN KIM, KHÔNG TIÊU, CỠ 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 33500 33500 33500 N05.02.040
772 Lưới điều trị thoát vị 11x6cm - Covidien PPL0611X3Miếng Vật tư tiêu hao 970000 970000 970000 N07.04.070
773 Dao cắt đốt đơn cực dùng cho phẫu thuật nội soi ổ bụngCái Vật tư tiêu hao 5850000 5850000 5850000 N05.03.040
774 Kìm sinh thiết dạ dàyCái Vật tư tiêu hao 550000 550000 550000 N08.00.260
775 Kìm sinh thiết đại tràngCái Vật tư tiêu hao 550000 550000 550000 N08.00.260
776 Kìm sinh thiết dạ dày có kim cố địnhCái Vật tư tiêu hao 550000 550000 550000 N08.00.260
777 Kìm sinh thiết đại tràng có kim cố địnhCái Vật tư tiêu hao 550000 550000 550000 N08.00.260
778 Dây dẫn GuidewideCái Vật tư tiêu hao 5500000 5500000 5500000 N07.01.270
779 Vật liệu nút mạch hình cầuLọ Vật tư tiêu hao 5600000 5600000 5600000 N07.01.430
780 Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan. Kích cỡ hạt khô từ 30 - 200µm, sau khi trộn thuốc ung thư gan kích thước đạt từ 120 - 800 µmLọ Vật tư tiêu hao 34435000 34435000 34435000 N07.01.440
781 Súng thắt tĩnh mạch thực quảnCái Vật tư tiêu hao 3800000 3800000 3800000 N07.01.200
782 Kìm sinh thiết cho ống soi phế quảnCái Vật tư tiêu hao 15000000 15000000 15000000 N08.00.260
783 Kìm sinh thiết ngàm cá sấuCái Vật tư tiêu hao 15500000 15500000 15500000 N08.00.260
784 Kìm sinh thiết cho ống soi phế quản có kim định vịCái Vật tư tiêu hao 16200000 16200000 16200000 N08.00.260
785 Kìm sinh thiết nội soi phế quản có răng cưa có kim định vị Cái Vật tư tiêu hao 16200000 16200000 16200000 N08.00.260
786 Kìm đốtCái Vật tư tiêu hao 15700000 15700000 15700000 N08.00.260
787 Kìm gắp dị vậtCái Vật tư tiêu hao 14800000 14800000 14800000 N08.00.260
788 Dao phẫu thuật mổ mộng - MCU26Chiếc Vật tư tiêu hao 268695 268695 268695 N05.03.030.177.000003
789 Dao mổ phaco 2.8 mm - MSL28SKCái Vật tư tiêu hao 346710 346710 346710 N05.03.030.221.000002
790 Thòng lọng cắt polyp các hình oval. Bộ sử dụng kìm, 2 thòng lọngCái Vật tư tiêu hao 14000000 14000000 14000000 N07.04.060
791 Sonde hút dịch số 8Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
792 Dao mổ phaco 15 độ - MST15SKCái Vật tư tiêu hao 119385 119385 119385 N05.03.030.221.000001
793 Dao dạng móc- cắt hớt niêm mạc điều trị ung thư sớm- KD-620LRCái Vật tư tiêu hao 13500000 13500000 13500000 N05.03.020.1
794 Dao dạng đôi- cắt hớt niêm mạc điều trị ung thư sớmCái Vật tư tiêu hao 12550000 12550000 12550000 N05.03.020.1
795 Bơm áp lực Cái Vật tư tiêu hao 125000 125000 125000 N07.01.220
796 Dao dạng đôi, có ngả bơm tưới rửa- cắt hớt niêm mạc điều trị ung thư sớmCái Vật tư tiêu hao 13500000 13500000 13500000 N05.03.020.1
797 Bóng nong mạch vành áp lực cao Cái Vật tư tiêu hao 8483000 8483000 8483000 N07.01.240
798 Catgut Chrom 4/0 - Chỉ khâu tự tiêu, liền kim , tiệt trùng số 4-0, 75cmSợi Vật tư tiêu hao 22000 22000 22000 N05.02.040
799 Marlin Rapid 2/0 - Chỉ tiêu nhanh tổng hợp Polyglycolic acid 2/0Sợi Vật tư tiêu hao 85900 85900 85900 N05.02.040
800 Catgut Chrom 3/0 - Chỉ khâu tự tiêu không kim, tiệt trùng 150 cm, số 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 25000 25000 25000 N05.02.040
801 Prolene 8/0 - Chỉ phẫu thuật không tiêu 8/0Sợi Vật tư tiêu hao 230000 230000 230000 N05.02.030
802 Daclon Nylon 2/0 - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 2.0 Sợi Vật tư tiêu hao 16500 16500 16500 N05.02.030
803 Daclon Nylon 8/0 - Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 8.0Sợi Vật tư tiêu hao 149945 149945 149945 N05.02.030
804 Cloramin BKg Vật tư tiêu hao 148000 148000 148000 N01.02.040
805 Microshield 2% - Dung dịch rửa tay thường quy Chai Vật tư tiêu hao 116000 116000 116000 N01.02.040
806 Cidex OPA 20391 England -Dung dịch sát khuẩn 14 ngày chứa hoạt chất ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8Can Vật tư tiêu hao 1100000 1100000 1100000 N01.02.040
807 Dung dịch sát khuẩn máy lọc thậnCan Vật tư tiêu hao 1984800 1984800 1984800 N01.02.040
808 Cidex Activated Glutarald Ehyde Solution - Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ y tế Can Vật tư tiêu hao 399000 399000 399000 N01.02.040
809 Dung dịch acid loại bỏ mảng bám hữu cơ (biofilm) trên dụng cụ kim loại - Dung dịch tan gỉ Pose SR#1Bộ Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N01.02.050
810 Dung dịch kiềm loại bỏ mảng bám oxy hoá (vết gỉ) -Dung dịch tan gỉ Pose SR#2Bộ Vật tư tiêu hao 4500000 4500000 4500000 N01.02.050
811 Sonde hút dịch số 16cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
812 Bóng nong mạch vành áp lực cao dùng nong sau khi đặt stentCái Vật tư tiêu hao 8700000 8700000 8700000 N07.01.240
813 Bóng nong mạch vành loại siêu nhỏ, đầu tip nhỏ 0,017"Cái Vật tư tiêu hao 8700000 8700000 8700000 N07.01.240
814 Khung giá đỡ đường mật có màng phủCái Vật tư tiêu hao 25000000 25000000 25000000 N06.02.100
815 Dây dẫn đường cho bóng và stent (Guide wire can thiệp) trong can thiệp tổn thương tắc mãn tính động mạch vànhCái Vật tư tiêu hao 6000000 6000000 6000000 N07.01.270
816 Băng keo thử nhiệt hấp khô - Băng keo chỉ thị nhiệt cho lò hấp tiệt khuẩn nóng khô 1226Cuộn Vật tư tiêu hao 480000 480000 480000 N08.00.030
817 Kim luồn tĩnh mạch các số Cái Vật tư tiêu hao 15000 15000 15000 N03.02.070
818 Đè lưỡi gỗCái Vật tư tiêu hao 300 300 300 N08.00.240
819 Bơm tiêm nhựa AM 10ml - Bơm tiêm nhựa 10ml Cái Vật tư tiêu hao 1055 1055 1055 N03.01.020.047.000004
820 Găng phẫu thuậtĐôi Vật tư tiêu hao 3990 3990 3990 N03.06.050
821 Kim luồn tĩnh mạch các số có đầu bảo vệ bằng kim loạiCái Vật tư tiêu hao 18156 18156 18156 N03.02.070
822 Miếng cầm máu mũi Miếng Vật tư tiêu hao 148000 148000 148000 N02.04.050
823 Sáp cầm máuMiếng Vật tư tiêu hao 37000 37000 37000 N02.04.050
824 Túi đựng nước tiểuCái Vật tư tiêu hao 6800 6800 6800 N03.07.060.1
825 Kim châm cứu các sốCái Vật tư tiêu hao 500 500 500 N03.04.010
826 Băng đánh số sản phụ Cái Vật tư tiêu hao 1800 1800 1800 N0.2.01.040.2
827 Băng đánh số sơ sinh Cái Vật tư tiêu hao 1800 1800 1800 N0.2.01.040.2
828 Dây dẫn đường cho bóng và stent loại ái nướcCái Vật tư tiêu hao 2759400 2759400 2759400 N07.01.270
829 Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao 3 lớpCái Vật tư tiêu hao 9240000 9240000 9240000 N07.01.240
830 Bóng nong động mạch vành áp lực thường khẩu kính siêu nhỏ 0.58mm dùng cho tổn thương hẹp khít hoàn toànCái Vật tư tiêu hao 9240000 9240000 9240000 N07.01.240
831 Micro catheter trợ giúp dây dẫn đường cho bóng và stentCái Vật tư tiêu hao 10437000 10437000 10437000 N04.04.030
832 Ống thông chụp chẩn đoán và can thiệp các cỡ 4F, 5F, cấu trúc 3 lớp Cái Vật tư tiêu hao 954450 954450 954450 N04.04.010
833 Ống thông chụp chẩn đoán và can thiệp Cobra cỡ 4F, 5F, cấu trúc 3 lớpCái Vật tư tiêu hao 954450 954450 954450 N04.04.010
834 Ống thông chụp chẩn đoán mạch não Cái Vật tư tiêu hao 849975 849975 849975 N04.04.010
835 Vi ống thông ngoại biên Cái Vật tư tiêu hao 8820000 8820000 8820000 N04.04.030
836 Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng (Hệ thống vật tư dùng cho cố định cột sống liên gai sau)Cái Vật tư tiêu hao 30400000 30400000 30400000 N07.06.040.2
837 Đầu đốt xương sụn sử dụng công nghệ RF trong phẫu thuật cột sống (dao radio)Cái Vật tư tiêu hao 23200000 23200000 23200000 N08.00.290
838 Vít tự tiêu cố định dây chằng các cỡ đk 8 mm/9mm/10mm/11mm, dài 28mmCái Vật tư tiêu hao 6750000 6750000 6750000 N07.06.040.7
839 Vít nội soi khớp gối chất liệu PLLA các cỡ đk 7mm/8 mm/9mm/ 10mm/ 11mm/ 12mm dài 23/28/35mmCái Vật tư tiêu hao 5990000 5990000 5990000 N07.06.040
840 Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia GammaCái Vật tư tiêu hao 11900000 11900000 11900000 N07.06.040.7
841 Lưỡi bào cắt lọc các loại, các cỡ 2.0/ 2.5/3.0 /3.5/ 4.0/4.5/ 5.0/5.5mmCái Vật tư tiêu hao 5050000 5050000 5050000 N05.03.060
842 Lưỡi mài xương, các loại, các cỡ 4.0/ 5.0/ 5.5mmCái Vật tư tiêu hao 4650000 4650000 4650000 N05.03.060
843 Đầu đốt bằng sóng Radio frequence cầm máu, điều trị viêm gân (dao radio)Cái Vật tư tiêu hao 9550000 9550000 9550000 N08.00.290
844 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy Cái Vật tư tiêu hao 2100000 2100000 2100000 N04.02.070.019.000001
845 Sond hút dịch số 10 Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.01.090
846 Sond Nelaton số 12Cái Vật tư tiêu hao 6000 6000 6000 N04.01.090
847 Bóng nong động mạch vành các loại MistralCái Vật tư tiêu hao 7350000 7350000 7350000 N07.01.240
848 Dây bơm thuốc cản quangCái Vật tư tiêu hao 240000 240000 240000 N07.01.250
849 Bộ bơm bóng áp lực caoCái Vật tư tiêu hao 2145000 2145000 2145000 N07.01.220
850 Cán kẹp clip dùng chuyên dụng cho nội soiCái Vật tư tiêu hao 21000000 21000000 21000000 N08.00.260
851 Dao cắt cơ oddiCái Vật tư tiêu hao 8500000 8500000 8500000 N05.03.020.1
852 Ambu thổi ngạt người lớnBộ Vật tư tiêu hao 192000 192000 192000 N08.00.310
853 Dây cưa sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật các loại - Dây cưa sọ nãoChiếc Vật tư tiêu hao 145000 145000 145000 N05.03.050
854 Ống nội khí quản 3.0, 3,5, 4, 5 có bóng chènCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
855 Ống thông khí tai các cỡ - Ống thông khí tai 1,14Cái Vật tư tiêu hao 258000 258000 258000 N04.04.030
856 Ống hút thai rời các cỡ Cái Vật tư tiêu hao 30000 30000 30000 N04.02.050
857 Catheter TM Trung Tâm 3 nòngBộ Vật tư tiêu hao 480000 480000 480000 N04.04.010
858 Catheter thận 2 nòngBộ Vật tư tiêu hao 486000 486000 486000 N04.04.010
859 Mũi khoan răng hàm mặt Cái Vật tư tiêu hao 1532000 1532000 1532000 N08.00.330
860 Côn giấyHộp Vật tư tiêu hao 48200 48200 48200 N08.00.190
861 Syringe đầu xoáy 10ml - Bơm tiêm10 mlCái Vật tư tiêu hao 71000 71000 71000 N03.01.020
862 Bộ hút huyết khối mạch vành Cái Vật tư tiêu hao 9300000 9300000 9300000 N07.01.100
863 Rọ lấy sỏi thường có dẫn dây guidewideCái Vật tư tiêu hao 9100000 9100000 9100000 N07.04.100
864 Bóng kéo sỏiCái Vật tư tiêu hao 7600000 7600000 7600000 N07.01.490
865 Bóng nong đường mậtCái Vật tư tiêu hao 6100000 6100000 6100000 N07.01.240
866 Canuyn ngáng miệng dùng trong nội soi dạ dàyCái Vật tư tiêu hao 270000 270000 270000 N04.01.010
867 Rọ tán sỏi cơ họcCái Vật tư tiêu hao 12000000 12000000 12000000 N07.04.100
868 Stent kim loại thực quản có van chống trào ngược, công nghệ chống di lệch HV PlusCái Vật tư tiêu hao 19000000 19000000 19000000 N06.02.100
869 Dụng cụ cắt polype đại tràngCái Vật tư tiêu hao 1500000 1500000 1500000 N07.04.060
870 Stent đường mậtCái Vật tư tiêu hao 900000 900000 900000 N06.02.100
871 Double pigtal (Stent đường mật)Cái Vật tư tiêu hao 900000 900000 900000 N06.02.100
872 Catheter có kênh đi guidewide Cái Vật tư tiêu hao 6300000 6300000 6300000 N04.04.010
873 Sonde foley 3 đường số 20Cái Vật tư tiêu hao 36000 36000 36000 N04.01.090
874 Sonde Foley 3 đường số 22Cái Vật tư tiêu hao 36000 36000 36000 N04.01.090
875 POLYSORB 6/0 - Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi số 6/0- Covidien UL101Sợi Vật tư tiêu hao 139000 139000 139000 N05.02.050
876 Nẹp cổ cứng các cỡ - Nẹp cổ cứng H1Cái Vật tư tiêu hao 92000 92000 92000 N07.06.050
877 Catheter trợ giúp can thiệp ĐMV, lòng rộng tối thiểu 0.071Fr (với 6F).Cái Vật tư tiêu hao 2500000 2500000 2500000 N04.04.010
878 Bơm áp lực cao có vanCái Vật tư tiêu hao 1600000 1600000 1600000 N07.01.220
879 Bơm tiêm cản quang-MonaCái Vật tư tiêu hao 78000 78000 78000 N03.01.030
880 Sonde Nelatol số 8Cái Vật tư tiêu hao 6000 6000 6000 N04.01.090
881 Kìm sinh thiết dạ dày nhiCái Vật tư tiêu hao 550000 550000 550000 N03.03.150
882 Dao dạng mũ nấm - cắt hớt niêm mạc điều trị ung thư sớmCái Vật tư tiêu hao 13500000 13500000 13500000 N05.03.020.1
883 Ống thông chụp chẩn đoán và can thiệp Cái Vật tư tiêu hao 954450 954450 954450 N04.04.010
884 Sonde foley 3 đường số 16Cái Vật tư tiêu hao 38000 38000 38000 N04.01.090
885 Bóng nong mạch vành và cầu nối thế hệ mới Cái Vật tư tiêu hao 8483000 8483000 8483000 N07.01.240
886 Mũi khoan các loại dùng trong thủ thuật, phẫu thuậtMũi Vật tư tiêu hao 48000 48000 48000 N08.00.330
887 Covidien EEA25, EEA28 - Dụng cụ khâu nối tròn các cỡ đường kính tròn 25mm, 28mm; chiều cao ghim dập 3,5mm, chiều cao ghim dập xuống là 1,5mm Bộ Vật tư tiêu hao 8890000 8890000 8890000 N07.04.050
888 POLYSORB 6/0 - Covidien UL101 - Chỉ khâu liền kim loại tự tiêu tổng hợp đa sợi 9-1 số 6/0 Cái Vật tư tiêu hao 139000 139000 139000 N05.02.050
889 Covidien GIA60-3.8S. GIA80-3.8S - Dụng cụ cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở.Bộ Vật tư tiêu hao 5400000 5400000 5400000 N07.04.050
890 POLYSORB 1/0– Covidien CL915 - Chỉ khâu liền kim loại tự tiêu tổng hợp đa sợi 9-1 số 1 Sợi Vật tư tiêu hao 78000 78000 78000 N05.02.050
891 Giá đỡ (stent) mạch não hỗ trợ thả coil và lấy huyết khốiCái Vật tư tiêu hao 45000000 45000000 45000000 N06.02.100
892 Gạc Meche phẫu thuật 3,5cm x 7,5cm x 6 lớpCái Vật tư tiêu hao 1700 1700 1700 N02.03.020.061.000409
893 Dây truyền dịchBộ Vật tư tiêu hao 12960 12960 12960 N03.05.010.045.000001
894 Dây truyền dịch kim bướm 2 cánh SVN - Dây truyền dịch có van lọc khíBộ Vật tư tiêu hao 4160 4160 4160 N03.05.010
895 Dây truyền dịch có màng lọc SVS - Dây truyền dịch liền kimBộ Vật tư tiêu hao 4850 4850 4850 N03.05.010
896 Dây truyền máuBộ Vật tư tiêu hao 22910 22910 22910 N03.05.030
897 Gạc phẫu thuật 10 x 10x 8 lớp Miếng Vật tư tiêu hao 600 600 600 N02.03.020
898 Gạc dẫn lưu TMH 0,75x100cmx4lớp, vô trùngCái Vật tư tiêu hao 1060 1060 1060 N02.03.020
899 Gạc dẫn lưu TMH 1.5x100cmx4lớp, vô trùngCái Vật tư tiêu hao 1260 1260 1260 N02.03.020
900 Vicryl Rapid 3/0 - Chỉ tiêu nhanh tổng hợp Polyglycolic acid 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 110000 110000 110000 N05.02.030
901 Vicryl Plus 1 – Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 1/0Sợi Vật tư tiêu hao 106660 106660 106660 N05.02.050
902 Sonde silicon số 7Cái Vật tư tiêu hao 8500 8500 8500 N04.01.090
903 China -Tăm bông vô khuẩnCái Vật tư tiêu hao 1500 1500 1500 N01.01.020
904 Thông (Sonde) dẫn lưu bàng quang ra daBộ Vật tư tiêu hao 1029000 1029000 1029000 N04.01.090
905 Băng keo thử nhiệt hấp ướt - Băng keo chỉ thị nhiệt 1322-24mmCuộn Vật tư tiêu hao 100000 100000 100000 N08.00.030
906 Chỉ thị nhiệt hóa học đa thông số - Giấy tẩm chất thử kiểm tra độ tiệt trùng hơi nước-1243AMiếng Vật tư tiêu hao 3300 3300 3300 N08.00.030
907 Dây thở máy CpapCái Vật tư tiêu hao 1380000 1380000 1380000 N04.01.080
908 Túi đóng gói KT150mmx70m - - TYVEK STERRADCuộn Vật tư tiêu hao 2570000 2570000 2570000 N03.07.030
909 Bơm tiêm thuốc cản quang 190mlCái Vật tư tiêu hao 429000 429000 429000 N03.01.030
910 Mặt nạ sử dụng trong xạ trị (chữ U) - Mặt nạ cố định đầu chữ U MTAPU 2.4Chiếc Vật tư tiêu hao 700000 700000 700000 N08.00.310
911 Mặt nạ sử dụng trong xạ trị - Mặt nạ cố định đầu có phần nối cố định cổ kéo dài (dày 2.4mm)Chiếc Vật tư tiêu hao 800000 800000 800000 N08.00.310
912 Mặt nạ sử dụng trong xạ trị (chữ S) (Dùng cho đầu- mặt- cổ) - MTAPSD3.2Chiếc Vật tư tiêu hao 1255000 1255000 1255000 N08.00.310
913 Kít tách huyết tương giàu tiểu cầuKit Vật tư tiêu hao 3100000 3100000 3100000 N07.07.010
914 Gạc phẫu thuật 7 x 11cm x 12 lớpCái Vật tư tiêu hao 900 900 900 N02.03.020
915 Gạc phẫu thuật 3,5cmx7,5cmx6 lớp – Gạc MecheCái Vật tư tiêu hao 1749 1749 1749 N02.03.020.061.000409
916 Găng khám bệnhĐôi Vật tư tiêu hao 1136 1136 1136 N03.06.030
917 Khóa 3 chạc có dâyCái Vật tư tiêu hao 19000 19000 19000 N03.05.060
918 Sterilon 4/0 - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 4/0, 75cmSợi Vật tư tiêu hao 22000 22000 22000 N05.02.030
919 Sterilon 5/0 - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 5/0, 75cmSợi Vật tư tiêu hao 25000 25000 25000 N05.02.030
920 Sterilon 10/0 - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu 10/0, 30cmSợi Vật tư tiêu hao 240000 240000 240000 N05.02.030
921 Prolene 4/0 - Chỉ phẫu thuật không tiêu số 4/0Sợi Vật tư tiêu hao 159980 159980 159980 N05.02.030
922 Prolene 5/0 - Chỉ phẫu thuật không tiêu số 5/0Sợi Vật tư tiêu hao 155000 155000 155000 N05.02.030
923 Prolene 6/0 - Chỉ phẫu thuật không tiêu số 6/0Sợi Vật tư tiêu hao 169388 169388 169388 N05.02.030
924 ECOSORB 4/0 - Vigilenz E47RH170 - Chỉ khâu liền kim loại tự tiêu tổng hợp đa sợi 9-1 số 4/0 Sợi Vật tư tiêu hao 63800 63800 63800 N05.02.040
925 BRILON 3/0 - Vigilenz B37CD240 - Chỉ khâu liền kim không tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 22800 22800 22800 N05.02.030
926 Prolene 7/0 - Chỉ phẫu thuật không tiêu số 7/0Sợi Vật tư tiêu hao 210000 210000 210000 N05.02.030
927 Thông (Sonde) JJ các cỡ cho bệnh nhân đặt lâu 12 thángBộ Vật tư tiêu hao 1389150 1389150 1389150 N07.05.020.3
928 Thông (Sonde) JJ các cỡ cho bệnh nhân ung thư chèn épBộ Vật tư tiêu hao 2109450 2109450 2109450 N07.05.020.3
929 Túi máu đơnCái Vật tư tiêu hao 39980 39980 39980 N03.07.030
930 Microshield 4% - Dung dịch rửa tay phẫu thuậtCan Vật tư tiêu hao 1516000 1516000 1516000 N01.02.010
931 Bông ép sọ não 1,5x5cmCái Vật tư tiêu hao 480 480 480 N01.01.020
932 Canuyn ngáng miệng nhiCái Vật tư tiêu hao 446800 446800 446800 N04.01.010
933 Vicryl Plus 2/0 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 2/0Sợi Vật tư tiêu hao 84000 84000 84000 N05.02.050
934 Vicryl Plus 3/0 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 88740 88740 88740 N05.02.050
935 Vicryl 4/0 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 4/0Sợi Vật tư tiêu hao 85000 85000 85000 N05.02.050
936 Vicryl 6/0 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 6/0Sợi Vật tư tiêu hao 178000 178000 178000 N05.02.050
937 Nam Khoa - Tăm bông vô khuẩn Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N01.01.020
938 Tăm bông nguyên liệuBịch Vật tư tiêu hao 26250 26250 26250 N01.01.020
939 Lọ đựng bệnh phẩm vô khuẩnCái Vật tư tiêu hao 1562 1562 1562 N03.07.070
940 Mặt nạ bóp bóng thổi ngạt các sốCái Vật tư tiêu hao 32000 32000 32000 N08.00.310
941 Băng bột bó 10cm - Bột bó OBANDA 10cm x 3,5mCuộn Vật tư tiêu hao 18000 18000 18000 N02.01.010.182.000014
942 Băng bột bó 15cm - Bột bó OBANDA 15cm x 3,5mCuộn Vật tư tiêu hao 21000 21000 21000 N02.01.010.182.000015
943 Băng cuộn y tế 5 x 2,5m - Băng cuộn 0,05x2,5mCuộn Vật tư tiêu hao 700 700 700 N02.010.040
944 Băng dán mắt 10x12cm - Băng phim y tế TegadermCái Vật tư tiêu hao 8090 8090 8090 N02.02.010
945 Băng dính 2,5 x 5mCuộn Vật tư tiêu hao 16800 16800 16800 N02.02.020
946 Vít cổ sau đa trụcCái Vật tư tiêu hao 5350000 5350000 5350000 N07.06.040.7
947 Ốc khóa trong cho vít cổ sauCái Vật tư tiêu hao 1040000 1040000 1040000 N07.06.040.6
948 Nẹp dọc cổ sauCái Vật tư tiêu hao 2150000 2150000 2150000 N07.06.040.2
949 Nẹp chẩm loại mắt xíchCái Vật tư tiêu hao 10600000 10600000 10600000 N07.06.040.2
950 Vít chẩm Cái Vật tư tiêu hao 2250000 2250000 2250000 N07.06.040.7
951 Nẹp nối thanh dọc (cổ sau xuống lưng)Cái Vật tư tiêu hao 9350000 9350000 9350000 N07.06.040.2
952 Vít đa trục rỗng nòng Cái Vật tư tiêu hao 8450000 8450000 8450000 N07.06.040.7
953 Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da Cái Vật tư tiêu hao 5750000 5750000 5750000 N07.06.040.2
954 Vít đơn trục bước ren hình thang Cái Vật tư tiêu hao 4230000 4230000 4230000 N07.06.040.7
955 Vít đa trục bước ren hình thang Cái Vật tư tiêu hao 5350000 5350000 5350000 N07.06.040.7
956 Ốc khóa trong dùng cho vít đơn trục và đa trục ren hình thang Cái Vật tư tiêu hao 1080000 1080000 1080000 N07.06.040.6
957 Nẹp dọc thẳng đường kính 6.0 mm Các loạiCái Vật tư tiêu hao 5150000 5150000 5150000 N07.06.040.2
958 Nẹp nối ngang Cái Vật tư tiêu hao 7400000 7400000 7400000 N07.06.040.2
959 Kim cánh bướm các số - AlphamedCái Vật tư tiêu hao 1500 1500 1500 N03.02.020
960 Kim chích máuCái Vật tư tiêu hao 160 160 160 N03.02.030
961 Kim chọc dò tủy sống số 18Cây Vật tư tiêu hao 22000 22000 22000 N03.03.010
962 Kim chọc dò tủy sống số 20Cây Vật tư tiêu hao 22000 22000 22000 N03.03.010
963 Kim chọc dò tủy sống số 22Cây Vật tư tiêu hao 22000 22000 22000 N03.03.010
964 ECOSORB Fast số 2/0 - Vigilenz F29VH36W - Chỉ tiêu nhanh liền kim tổng hợp 9-1 số 2/0 Cái Vật tư tiêu hao 73500 73500 73500 N05.02.040
965 Daclon Nylon 2/0 - Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamid số 2/0Sợi Vật tư tiêu hao 16500 16500 16500 N05.02.030
966 Daclon Nylon 3/0 - Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamid số 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 16500 16500 16500 N05.02.030
967 Ca-nuyn Người lớnCái Vật tư tiêu hao 5600 5600 5600 N04.01.010
968 Ống đặt nội khí quản số 5.0 có bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
969 Ống nội khí quản số 6.5 có bóngCái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
970 Ống nội khí quản có bóng chèn số 7,0Cái Vật tư tiêu hao 56000 56000 56000 N04.01.030
971 Ống đặt nội khí quản mềm có bóng chèn các số từ 3.0 đến 8.0Cái Vật tư tiêu hao 965000 965000 965000 N04.01.030
972 Ống nội khí quản 2 nòng số 33, số 35, số 37Cái Vật tư tiêu hao 2350000 2350000 2350000 N04.01.030
973 Catheter TM Trung Tâm 1 nòng 16G Bộ Vật tư tiêu hao 246900 246900 246900 N04.04.010
974 Catheter TM Trung Tâm 2 nòng Bộ Vật tư tiêu hao 420000 420000 420000 N04.04.010
975 Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các sốCái Vật tư tiêu hao 780 780 780 N05.03.080
976 Kim chọc dò tủy sống số 25Cây Vật tư tiêu hao 22000 22000 22000 N03.03.010
977 Kim chọc dò tủy sống số 27Cây Vật tư tiêu hao 22000 22000 22000 N03.03.010
978 Kim khâu phẫu thuật các loại, các cỡCái Vật tư tiêu hao 1850 1850 1850 N05.01.010
979 Kim chọc tủy xươngCái Vật tư tiêu hao 260000 260000 260000 N03.03.030
980 Kim lấy thuốc 20GCái Vật tư tiêu hao 1100 1100 1100 N03.02.060
981 Kim luồn TM an toàn có đầu bảo vệ bằng kim loại trẻ emCái Vật tư tiêu hao 18156 18156 18156 N03.02.070
982 Kim nha khoaCái Vật tư tiêu hao 1300 1300 1300 N03.02.080
983 Kim sinh thiết có kim dẫn đường 5CCái Vật tư tiêu hao 768000 768000 768000 N03.03.090
984 Sond Chữ T Số 14Cái Vật tư tiêu hao 15000 15000 15000 N04.01.090
985 Sond hậu môn số 26Cái Vật tư tiêu hao 21000 21000 21000 N04.01.090
986 Vicryl 8/0 - Chỉ khâu phẫu thuật tiêu chậm số 8/0Sợi Vật tư tiêu hao 238000 238000 238000 N05.02.060
987 Surgicryl PGA 1- Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 1Sợi Vật tư tiêu hao 42000 42000 42000 N05.02.040
988 Marlin Violet 2/0 - Chỉ khâu tự tiêu liền kim, tiệt trùng số 2-0, 70cm Sợi Vật tư tiêu hao 67000 67000 67000 N05.02.040
989 Marlin Violet 3/0 - Chỉ khâu tự tiêu liền kim, tiệt trùng số 3-0, 70cm Sợi Vật tư tiêu hao 66900 66900 66900 N05.02.040
990 Marlin Violet 4/0 - Chỉ tiêu tổng hợp Polyglycolic acid 4/0Sợi Vật tư tiêu hao 75000 75000 75000 N05.02.040
991 Marlin Violet 5/0 - Chỉ khâu tự tiêu liền kim, tiệt trùng số 5-0, 70cmSợi Vật tư tiêu hao 91000 91000 91000 N05.02.040
992 Daclon Nylon 10/0 - Chỉ không tan tổng hợp 10/0 - 30cmSợi Vật tư tiêu hao 128000 128000 128000 N05.02.030
993 DemeLON số 2/0 Chỉ không tiêu đơn sợi - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 2/0, 75cmSợi Vật tư tiêu hao 26000 26000 26000 N05.02.030
994 DemeLON số 3/0 Chỉ không tiêu đơn sợi - Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 3/0, 75cmSợi Vật tư tiêu hao 26000 26000 26000 N05.02.030
995 Dao Coagrasper dạ dày - FD-411URCái Vật tư tiêu hao 10800000 10800000 10800000 N05.03.020
996 Dao Coagrasper đại tràng - FD-410LR Cái Vật tư tiêu hao 10800000 10800000 10800000 N05.03.020
997 Dao kim - KD-10Q-1.B Cái Vật tư tiêu hao 9000000 9000000 9000000 N05.03.020
998 dien GIA60-4.8L và GIA80-4.8L - Băng ghim cắt khâu tiêu hóa kích thước 60mm, 80mm x 4.8mm. Cái Vật tư tiêu hao 1900000 1900000 1900000 N07.04.050
999 SURGIPO SỐ 5/0 - dài 90cm VP-710X - Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 5/0, dài 90cm, kim 13mm Sợi Vật tư tiêu hao 148800 148800 148800 N05.02.030
1000 Covidien EGIA45AMT - Băng ghim khâu nối loại gập góc dùng cho dụng cụ nội soi, mô dày chiều dài vết cắt 45mmCái Vật tư tiêu hao 6100000 6100000 6100000 N08.00.010
1001 Lưới điều trị thoát vị 15x10cm – Covidien PPL1015X3Miếng Vật tư tiêu hao 1970000 1970000 1970000 N07.04.070
1002 Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máyCái Vật tư tiêu hao 2100000 2100000 2100000 N04.02.070.019.000001
1003 Kim cánh bướm G25Cái Vật tư tiêu hao 5500 5500 5500 N03.02.020.024.000004
1004 Dây nối bơm tiêm điện (140 cm)Cái Vật tư tiêu hao 17800 17800 17800 N03.05.050
1005 Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng Cái Vật tư tiêu hao 8490000 8490000 8490000 N07.01.330
1006 Bộ dụng cụ mở đường động mạch quayCái Vật tư tiêu hao 587000 587000 587000 N07.01.110
1007 Sonde hút dịch số 6Cái Vật tư tiêu hao 4200 4200 4200 N04.02.060.173.000001
1008 Kim sinh thiết dùng 1 lần - 18GCái Vật tư tiêu hao 913500 913500 913500 N03.03.150
1009 Bơm tiêm3 ml, 5mm vật liệu làm bằng nhựa polycabonate có đầu xoáy (luer lock), có 7 màu để lựa chọnCái Vật tư tiêu hao 250000 250000 250000 N03.01.020
1010 Covidien EGIA60AMT - Băng ghim nội soi dập cắt mô loại gập góc chiều dài băng ghim là 60mmCái Vật tư tiêu hao 6290000 6290000 6290000 N08.00.010
1011 Covidien EGIA45AVM - Băng ghim khâu nối loại gập góc dùng cho dụng cụ nội soi, mô mỏng chiều dài vết cắt 45mmCái Vật tư tiêu hao 5100000 5100000 5100000 N08.00.010
1012 GIA60-3.8L - Băng ghim khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 60mm Cái Vật tư tiêu hao 1345000 1345000 1345000 N08.00.010
1013 GIA 80-3.8L - Băng ghim khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 80mmCái Vật tư tiêu hao 1345000 1345000 1345000 N08.00.010
1014 BRILON 5/0 - Vigilenz B57CD190 - Chỉ khâu liền kim không tiêu tổng hợp đơn sợi số 5/0 Sợi Vật tư tiêu hao 27300 27300 27300 N05.02.030
1015 BRILON 4/0 - Vigilenz B47CD190 - Chỉ khâu liền kim không tiêu tổng hợp đơn sợi số 4/0 Sợi Vật tư tiêu hao 24800 24800 24800 N05.02.030
1016 Surgipro 5/0 - dài 75cm VP-556X - Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 5/0, dài 75cm, kim 17mm Sợi Vật tư tiêu hao 125800 125800 125800 N05.02.050
1017 BRILON 2/0 - Vigilenz B27CD240 - Chỉ khâu liền kim không tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0 Sợi Vật tư tiêu hao 22800 22800 22800 N05.02.030
1018 ECOSORB 3/0- Vigilenz E37RH260 - Chỉ khâu liền kim loại tự tiêu tổng hợp đa sợi 9-1 số 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 64500 64500 64500 N05.02.040
1019 TYLON 3/0 Không Kim - Vigilenz N36P140 - Chỉ khâu không tiêu, loại không kim, số 3/0Sợi Vật tư tiêu hao 2900 2900 2900 N05.02.040
1020 Surgipro 3/0 - Covidien VP-522X - Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 3/0 Sợi Vật tư tiêu hao 98500 98500 98500 N05.02.030
1021 Surgipro 4/0 - Covidien VP-761X - Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 4/0, kim dài 22mm Sợi Vật tư tiêu hao 119000 119000 119000 N05.02.050
1022 Surgipro 6/0 - Covidien VP-706X - Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 6/0, dài 75cm, kim 13mm Sợi Vật tư tiêu hao 128500 128500 128500 N05.02.050
1023 Chất nhuộm baoLọ Vật tư tiêu hao 156765 156765 156765 N07.03.050
1024 Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành Cái Vật tư y tế thay thế 420000 420000 420000 N07.01.270
1025 Ốc khóa trong dùng cho phẫu thuật qua da Cái Vật tư y tế thay thế 1180000 1180000 1180000 N07.06.040.6
1026 Miếng ghép đĩa đệm lưng loại thẳngCái Vật tư y tế thay thế 13400000 13400000 13400000 N06.04.020
1027 Ống thông chẩn đoán mạch vành 2 bên các loại Cái Vật tư y tế thay thế 650000 650000 650000 N04.04.010
1028 Thủy tinh thể nhân tạo các loại (cứng, mềm, treo) không ngậm nước - MX60 enVistaChiếc Vật tư y tế thay thế 3440000 3440000 3440000 N06.03.010
1029 Kim chọc mạch quay, đùiCái Vật tư y tế thay thế 54000 54000 54000 N03.03.010
1030 Khóa 3 ngãCái Vật tư y tế thay thế 69000 69000 69000 N03.05.060
1031 Keo tắc mạch sinh học Histoacryl Hộp Vật tư y tế thay thế 710000 710000 710000 N07.01.370
1032 Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng kim luồn chọc mạch và dây dẫn ái nước- Introducer II các mãCái Vật tư y tế thay thế 1000000 1000000 1000000 N07.01.110
1033 Coil nút mạch thế hệ mới, cấu trúc sợi Platinum với sợi Dacron, có cấu tạo tay tháo thông minh.Cái Vật tư y tế thay thế 14500000 14500000 14500000 N07.01.470
1034 Thủy tinh thể nhân tạo các loại (cứng, mềm, treo) - Tek-lens II (811)Cái Vật tư y tế thay thế 2099000 2099000 2099000 N06.03.010
1035 Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Cái Vật tư y tế thay thế 42000000 42000000 42000000 N06.02.020
1036 Dụng cụ lấy dị vật 3 vòng cỡ nhỏ 2-8mm Snare KitCái Vật tư y tế thay thế 9880000 9880000 9880000 N07.01.330
1037 Vi ống thông hỗ hút huyết khối- ARC Cái Vật tư y tế thay thế 35000000 35000000 35000000 N04.04.030
1038 Bóng nong mạch ngoại vi 0.035"Cái Vật tư y tế thay thế 7000000 7000000 7000000 N07.01.240
1039 Giá đỡ động mạch đùi - khoeo tương thích dây dẫn 0,035"Cái Vật tư y tế thay thế 22000000 22000000 22000000 N06.02.040
1040 Giá đỡ động mạch chậu tự bungCái Vật tư y tế thay thế 27350000 27350000 27350000 N06.02.040
1041 Khung giá đỡ động mạch phủ thuốc- UltimasterCái Vật tư y tế thay thế 42986000 42986000 42986000 N06.02.020
1042 Dây đo áp lực Cái Vật tư y tế thay thế 56500 56500 56500 N07.01.260
1043 Dây dẫn ái nướcCái Vật tư y tế thay thế 800000 800000 800000 N07.01.270
1044 Dây dẫn chẩn đoán loại ái nước 150cmCái Vật tư y tế thay thế 605850 605850 605850 N07.01.270
1045 Giá đỡ động mạch chậu, mật tương thích dây dẫn 0,035"Cái Vật tư y tế thay thế 22000000 22000000 22000000 N06.02.040
1046 Vi ống thông hỗ trợ can thiệp ngoại vi 4Fr, 5Fr- Trailblazer Vật tư y tế thay thế 4500000 4500000 4500000 N04.04.030
1047 Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng-Essentio MRI SRBộ Vật tư y tế thay thế 65000000 65000000 65000000 N07.01.401
1048 Dây điện cực tạo nhịp tạm thời- loại không bóng phủ Heparin cỡ 5FCái Vật tư y tế thay thế 5500000 5500000 5500000 N07.01.400
1049 Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng-Essentio MRI DR Bộ Vật tư y tế thay thế 119000000 119000000 119000000 N07.01.402
1050 Bóng nong mạch ngoại vi- Sterling Cái Vật tư y tế thay thế 8700000 8700000 8700000 N07.01.240
1051 Bóng nong mạch ngoại vi áp lực cao- MustangCái Vật tư y tế thay thế 8700000 8700000 8700000 N07.01.240
1052 Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc- Ranger Cái Vật tư y tế thay thế 30000000 30000000 30000000 N07.01.240
1053 Dụng cụ mở đường vào động mạch, tĩnh mạch đùi cỡ 4- 14Fr, có điểm đánh dấu chắn xạ.Cái Vật tư y tế thay thế 685000 685000 685000 N07.01.110
1054 Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi Cái Vật tư y tế thay thế 470000 470000 470000 N07.01.110
1055 Stent mạch vành phủ thuốc Cái Vật tư y tế thay thế 39800000 39800000 39800000 N06.02.020
1056 Dây dẫn đường cho catheter, có chất ngậm nước, đầu tip dạng thẳng, cong, 1.5J, 3J, 6JCái Vật tư y tế thay thế 580000 580000 580000 N07.01.270
1057 Giá đỡ động mạch chi Nitinol tự bung tương thíchCái Vật tư y tế thay thế 30000000 30000000 30000000 N06.02.040
1058 Bóng nong mạch máu ngoại vi áp lực cao Cái Vật tư y tế thay thế 9350000 9350000 9350000 N07.01.240
1059 Catheter trợ giúp can thiệp loại đầu mềm không gây tổn thương lỗ vào mạch vànhCái Vật tư y tế thay thế 2593500 2593500 2593500 N04.04.010
1060 Kim luồn chọc mạch quayCái Vật tư y tế thay thế 10395 10395 10395 N03.02.070
1061 Ống thông chụp chuẩn đoán và can thiệp mani các loạiCái Vật tư y tế thay thế 954450 954450 954450 N04.04.010
1062 Chỉ khâu gân siêu bền thế hệ mới Sợi Vật tư y tế thay thế 2040000 2040000 2040000 N05.02.030
1063 Bộ dụng cụ để thả dù đóng lỗ thông còn ống động mạch, thông liên nhĩ Cocoon Delivery SystemCái Vật tư y tế thay thế 5750000 5750000 5750000 N07.01.190
1064 Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ Cocoon Sizing Balloon Cái Vật tư y tế thay thế 2480000 2480000 2480000 N07.01.240
1065 Stent động mạch thận Cái Vật tư y tế thay thế 19780000 19780000 19780000 N06.02.030
1066 Giá đỡ động mạch chậu, đùi nông, chi Nitinol tự bung tương thích Cái Vật tư y tế thay thế 30000000 30000000 30000000 N06.02.040
1067 Khung giá đỡ động mạch vành bọc thuốc Zotarolimus Cái Vật tư y tế thay thế 46500000 46500000 46500000 N06.02.020
1068 Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường Cái Vật tư y tế thay thế 8500000 8500000 8500000 N07.01.240
1069 Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao Cái Vật tư y tế thay thế 8800000 8800000 8800000 N07.01.240
1070 Ống thông (catheter) RF điều trị tĩnh mạch hiển lớn Cái Vật tư y tế thay thế 14000000 14000000 14000000 N04.04.010
1071 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc-Multimedics- M’sure-S Cái Vật tư y tế thay thế 36500000 36500000 36500000 N06.02.020
1072 Bóng nong động mạch vành áp lực thường từ 14 đến 18bar - Juturna-CCái Vật tư y tế thay thế 7560000 7560000 7560000 N07.01.240
1073 Ống thông (catheter) RF điều trị tĩnh mạch hiển lớn-Fcare Vật tư y tế thay thế 11150000 11150000 11150000 N04.04.010
1074 Đầu đốt laser điều trị suy giãn tĩnh mạch các cỡ các loại-NeoLaser Vật tư y tế thay thế 11150000 11150000 11150000 N05.03.040
1075 Giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc, Sirolimus thiết kế mở 9 đỉnh 3 kết nốiCái Vật tư y tế thay thế 31000000 31000000 31000000 N06.02.020
1076 Catheter can thiệp mạch ngoại vi- đầu mềm, chắn xạ, chất liệu polymer, thiết kế bện đôiCái Vật tư y tế thay thế 2700000 2700000 2700000 N04.04.010
1077 Vi Ống thông Delivery các loại (Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch thần kinh) Cái Vật tư y tế thay thế 8400000 8400000 8400000 N04.04.030
1078 Vi Ống thông hút huyết khối mạch não đường kính trong nhỏ các loại Vật tư y tế thay thế 19500000 19500000 19500000 N04.04.030
1079 Thủy tinh thể nhân tạo Hyflex PreloadedHộp Vật tư y tế thay thế 3480000 3480000 3480000 N06.03.010
1080 Bóng nong mạch máu ngoại biên có 5 nếp gấp Cái Vật tư y tế thay thế 8350000 8350000 8350000 N07.01.240
1081 Bóng nong mạch ngoại biên có phủ thuốcCái Vật tư y tế thay thế 29000000 29000000 29000000 N07.01.240
1082 Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch Cocoon Duct Occluder (PDA)Cái Vật tư y tế thay thế 16290000 16290000 16290000 N07.01.280
1083 Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Pronova XR Cái Vật tư y tế thay thế 36650000 36650000 36650000 N06.02.020
1084 Dây dẫn chẩn đoán loại ái nước 260cmCái Vật tư y tế thay thế 630000 630000 630000 N07.01.270
1085 Dây nối áp lực cao-USM Cái Vật tư y tế thay thế 190000 190000 190000 N03.05.040
1086 Vi dây dẫn can thiệp mạch não 0.010", 0.014"Cái Vật tư y tế thay thế 5000000 5000000 5000000 N04.04.030
1087 Dù bảo vệ chống tặc mạch ngoại viCái Vật tư y tế thay thế 26000000 26000000 26000000 N07.01.280
1088 Giá đỡ mạch cảnhCái Vật tư y tế thay thế 26500000 26500000 26500000 N06.02.050
1089 Vi ống thông hỗ hút huyết khối cỡ nhỏ- ARC MiniCái Vật tư y tế thay thế 17500000 17500000 17500000 N04.04.030
1090 Thủy tinh thể nhân tạo BIEWYNCái Vật tư y tế thay thế 13980000 13980000 13980000 N06.03.010
1091 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân 01 cỡ duy nhất có thẻ điều chỉnh độ ngắn dàiCái Vật tư y tế thay thế 12200000 12200000 12200000 N07.06.040.7
1092 Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biênCái Vật tư y tế thay thế 4913000 4913000 4913000 N07.01.270
1093 Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Cái Vật tư y tế thay thế 42490000 42490000 42490000 N06.02.020
1094 Bóng nong mạch vànhCái Vật tư y tế thay thế 23500000 23500000 23500000 N07.01.240
1095 Ống thông chẩn đoán mạch vành Cái Vật tư y tế thay thế 474000 474000 474000 N04.04.010
1096 Ống thông chẩn đoán Pigtail Cái Vật tư y tế thay thế 548000 548000 548000 N04.04.010
1097 Xi măng ngoại khoa không kháng sinhHộp Vật tư y tế thay thế 3900000 3900000 3900000 N07.06.070
1098 Vít khóa trong 2TCái Vật tư y tế thay thế 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
1099 Miếng đẹm (PEEK) nâng cột sống lưng loại congCái Vật tư y tế thay thế 12500000 12500000 12500000 N06.04.020
1100 Kim chọc dò cuống sốngCái Vật tư y tế thay thế 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
1101 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡCái Vật tư y tế thay thế 6000 6000 6000 N08.00.050.061.000002
1102 Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 60000000 60000000 60000000 N06.04.051
1103 Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số VVIR/AAIR, chụp được MRIBộ Vật tư y tế thay thế 60000000 60000000 60000000 N07.01.401
1104 Vít treo gân các cỡ (15mm;20mm;25mm;30mm;35mm;40mm)Cái Vật tư y tế thay thế 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
1105 Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dàiBộ Vật tư y tế thay thế 49900000 49900000 49900000 N06.04.051
1106 Khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 49000000 49000000 49000000 N06.04.052
1107 Khớp háng bán phần có xi măng chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 35900000 35900000 35900000 N06.04.052
1108 Khớp háng lưỡng cực không xi măng chuôi dài Multipolar, bao gồm: Vỏ đầu chỏm Bipolar, lót đầu chỏm Bipolar, cuống khớp loại dài, chỏm khớp đk 28mm , dẫn lưu kín vết mổBộ Vật tư y tế thay thế 66700000 66700000 66700000 N06.04.052
1109 Khớp háng lưỡng cực có xi măng chuôi dài Multipolar, bao gồm: Vỏ đầu chỏm Bipolar, lót đầu chỏm Bipolar, cuống khớp 12/14, chỏm khớp, nút ống tuỷ, định vị trung tâm, dụng cụ bơm xi măng, xi măng ngoại khoaBộ Vật tư y tế thay thế 58900000 58900000 58900000 N06.04.052
1110 Kim chọc dẫn đường (Đinh hướng dẫn)Cái Vật tư y tế thay thế 900000 900000 900000 N07.06.030.1
1111 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng)Cái Vật tư y tế thay thế 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3
1112 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng)Cái Vật tư y tế thay thế 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
1113 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân 01 cỡ duy nhất có thẻ điều chỉnh độ ngắn dàiCái Vật tư y tế thay thế 12200000 12200000 12200000 N07.06.040.7
1114 Vít đơn trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 4200000 4200000 4200000 N07.06.040.7
1115 Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 60000000 60000000 60000000 N06.04.051
1116 Máy tạo nhịp 1 buồng không đáp ứng tần số VVI, chụp được MRIBộ Vật tư y tế thay thế 54200000 54200000 54200000 N07.01.401
1117 Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số VVIR/AAIR, tương thích MRI toàn thân, có kết nối Wireless, home monitoring, đo trở kháng lồng ngựcBộ Vật tư y tế thay thế 67600000 67600000 67600000 N07.01.401
1118 Máy tạo nhịp 2 buồng không đáp ứng tần số DDD, chụp được MRIBộ Vật tư y tế thay thế 99260000 99260000 99260000 N07.01.402
1119 Máy tạo nhịp 2 buồng có ứng tần số DDDR, chụp được MRIBộ Vật tư y tế thay thế 109900000 109900000 109900000 N07.01.402
1120 Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiết trùng bằng tiaGammaCái Vật tư y tế thay thế 12000000 12000000 12000000 N07.06.040.7
1121 Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi chống xoay, Chỏm Ceramic, lót ổ cối siêu liên kếtBộ Vật tư y tế thay thế 70900000 70900000 70900000 N06.04.051
1122 Vít tự tiêu cố định dây chằng các cỡ đk 8mm/ 9mm/ 10mm/ 11mm,dài 28mmCái Vật tư y tế thay thế 6800000 6800000 6800000 N07.06.040.7
1123 Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiết trùng bằng tia GammaCái Vật tư y tế thay thế 12000000 12000000 12000000 N07.06.040.7
1124 Khớp vai nhân tạo Bộ Vật tư y tế thay thế 51900000 51900000 51900000 N06.04.054
1125 Bộ dẫn lưu vết mổCái Vật tư y tế thay thế 440000 440000 440000 N08.00.080
1126 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân 1 cỡ duy nhất có thẻ điều chỉnh độ ngắn dàiCái Vật tư y tế thay thế 12200000 12200000 12200000 N07.06.040.7
1127 Kim chọc dẫn đường (Đinh dẫn đường)Cái Vật tư y tế thay thế 900000 900000 900000 N07.06.030.1
1128 Kim chọc dò loại size 3 (Ống chọc dò)Cái Vật tư y tế thay thế 3200000 3200000 3200000 N03.03.010
1129 Kim chọc khoan dẫn đường Size 3Cái Vật tư y tế thay thế 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
1130 Khớp gối toàn phầnBộ Vật tư y tế thay thế 54500000 54500000 54500000 N06.04.053
1131 Vít tự tiêu cố định dây chằng các cỡ đk 8mm/9mm/10mm/11mm, dài 28mmCái Vật tư y tế thay thế 6800000 6800000 6800000 N07.06.040.7
1132 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng)Cái Vật tư y tế thay thế 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3
1133 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha có kháng sinhCái Vật tư y tế thay thế 6000000 6000000 6000000 N07.06.030.2
1134 Khớp háng bán phần chuôi dài có lỗ chốt đầu xaBộ Vật tư y tế thay thế 57400000 57400000 57400000 N06.04.052
1135 Vít đơn trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 4200000 4200000 4200000 N07.06.040.7
1136 Vít đa trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 5600000 5600000 5600000 N07.06.040.7
1137 Vít khóa trong 2TCái Vật tư y tế thay thế 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
1138 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng)Cái Vật tư y tế thay thế 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3
1139 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng)Cái Vật tư y tế thay thế 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
1140 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha có kháng sinhCái Vật tư y tế thay thế 6000000 6000000 6000000 N07.06.030.2
1141 Kim chọc dò cuống sốngCái Vật tư y tế thay thế 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
1142 Kim chọc dẫn đường (Đinh dẫn đường)Cái Vật tư y tế thay thế 900000 900000 900000 N07.06.030.1
1143 Kim chọc dò loại size 3 (Ống chọc dò)Cái Vật tư y tế thay thế 3200000 3200000 3200000 N03.03.010
1144 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng)Cái Vật tư y tế thay thế 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3
1145 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng)Cái Vật tư y tế thay thế 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
1146 Vít tự tiêu cố định dây chằng các cỡ đk 8mm/9mm/10mm/11mm,dài 28mmCái Vật tư y tế thay thế 6800000 6800000 6800000 N07.06.040.7
1147 Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 60000000 60000000 60000000 N06.04.051
1148 Khung đệm (PEEK) nâng cột sống cổ Cái Vật tư y tế thay thế 13000000 13000000 13000000 N06.04.020
1149 Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép loại có 1 tai phía ngoài bắt vít Bộ Vật tư y tế thay thế 85000000 85000000 85000000 N06.04.051
1150 Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép loại không bắt vít ổ cốiBộ Vật tư y tế thay thế 65000000 65000000 65000000 N06.04.051
1151 Vít đơn trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 4200000 4200000 4200000 N07.06.040.7
1152 Micro Catheter siêu nhỏ dạng xoắn đặc biệt dùng cho tổn thương tắc mãn tính, đường kính 1.9FCái Vật tư y tế thay thế 11500000 11500000 11500000 N04.04.030
1153 Khung giá đỡ động mạch phủ thuốc Cái Vật tư y tế thay thế 42986000 42986000 42986000 N06.02.020
1154 Dụng cụ mở đường Động mạch quay Bộ Vật tư y tế thay thế 727650 727650 727650 N07.01.110
1155 Catheter chụp động mạch vành 2 bên chống xoắnCái Vật tư y tế thay thế 735000 735000 735000 N04.04.010
1156 Catheter chụp động mạch vành loại lòng rộngCái Vật tư y tế thay thế 558600 558600 558600 N04.04.010
1157 Dù đóng lỗ thông liên nhĩ Cocoon Septal Occluder (ASD) Bộ Vật tư y tế thay thế 34360000 34360000 34360000 N07.01.280
1158 Ống thông dẫn đường mạch máu ngoại biên đầu thẳng và đối bên 4F,5F,6F Cái Vật tư y tế thay thế 4448000 4448000 4448000 N04.04.020
1159 Ống thông chẩn đoán ngoại biên Cái Vật tư y tế thay thế 650000 650000 650000 N04.04.010
1160 Dây dẫn can thiệp mạch máu ái nước loại nhỏ Cái Vật tư y tế thay thế 3100000 3100000 3100000 N07.01.270
1161 Khớp háng bán phần chuôi dài có lỗ chốt đầu xaBộ Vật tư y tế thay thế 57400000 57400000 57400000 N06.04.052
1162 Khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 49000000 49000000 49000000 N06.04.052
1163 Khớp háng bán phần không xi măng chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 49000000 49000000 49000000 N06.04.052
1164 Vít treo gân các cỡ (15mm; 20mm; 25mm; 30mm; 35mm; 40mm)Cái Vật tư y tế thay thế 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
1165 Khớp háng bán phần không xi măng di động kép loại chuôi dàiBộ Vật tư y tế thay thế 57400000 57400000 57400000 N06.04.052
1166 Khớp háng bán phần không xi măng di động képBộ Vật tư y tế thay thế 48500000 48500000 48500000 N06.04.052
1167 Bộ khớp toàn phần có cement chuôi gắn tự định tâmBộ Vật tư y tế thay thế 44950000 44950000 44950000 N06.04.051
1168 Bộ khớp háng toàn phần 1/2 cement Hybird chuôi gắn tự định tâmBộ Vật tư y tế thay thế 49980000 49980000 49980000 N06.04.051
1169 Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ Plasma PPS, góc cổ chuôi nghiêng 133 độ, vỏ đầu chỏm và chỏm CoCr, Bộ Vật tư y tế thay thế 48900000 48900000 48900000 N06.04.052
1170 Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi gắn tự định tâm, tăng giới hạn chuyển độngBộ Vật tư y tế thay thế 42480000 42480000 42480000 N06.04.052
1171 Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài 127/132 độ gắn tự định tâm, tăng giới hạn chuyển độngBộ Vật tư y tế thay thế 49950000 49950000 49950000 N06.04.052
1172 Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài góc cổ nghiêng 132 độBộ Vật tư y tế thay thế 66400000 66400000 66400000 N06.04.052
1173 Bộ Khớp háng bán phần có xi măng có góc cổ chuôi nghiêng 135 độ.Bộ Vật tư y tế thay thế 36150000 36150000 36150000 N06.04.052
1174 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, ổ cối và chuôi phủ Plasma PPS, góc cổ chuôi nghiêng 133 độ, chỏm CoCrBộ Vật tư y tế thay thế 64800000 64800000 64800000 N06.04.051
1175 Bộ Khớp gối chống trượt, lớp đệm Polyethylene cao phân tử Triathlon/NRGBộ Vật tư y tế thay thế 63400000 63400000 63400000 N06.04.053
1176 Xi măng sinh học kèm dung dịch phaCái Vật tư y tế thay thế 6000000 6000000 6000000 N07.06.030.2
1177 Kim chọc khoan dẫn đường Size 3Cái Vật tư y tế thay thế 4500000 4500000 4500000 N07.06.030.1
1178 Chỉ thépCuộn Vật tư y tế thay thế 210000 210000 210000 N05.02.070
1179 Đinh Schanz fi 4.0/4.5 x 200 mmCái Vật tư y tế thay thế 210000 210000 210000 N07.06.040
1180 Kim chọc dẫn đường (Đinh dẫn đường)Cái Vật tư y tế thay thế 900000 900000 900000 N07.06.030.1
1181 Vít khóa trong 2TCái Vật tư y tế thay thế 1500000 1500000 1500000 N07.06.040.7
1182 Vít treo gân các cỡ (15mm; 20mm; 25mm; 30mm; 35mm; 40mm)Cái Vật tư y tế thay thế 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
1183 Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương các cỡ(5.5x20mm,5.5x 25mm,5.5x30mm,6x25mm,6x30mm,7x25mm;8x25mm;9x25mm;7x30mm;8x30mm;9x30mm)Cái Vật tư y tế thay thế 8000000 8000000 8000000 N07.06.040.7
1184 Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu các loại, các cỡ (7x25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm; 10x30mm; 11x30mm)Cái Vật tư y tế thay thế 6000000 6000000 6000000 N07.06.040.7
1185 Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương các cỡ(5.5x20mm, 5.5x 25mm, 5.5x30mm, 6x25mm, 6x30mm, 7 x 25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm)Cái Vật tư y tế thay thế 8000000 8000000 8000000 N07.06.040.7
1186 Vít treo gân các cỡ (15mm;20mm;25mm;30mm;35mm;40mm)Cái Vật tư y tế thay thế 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
1187 Vít neo dây chằng điều chỉnh độ dài GrafmaxCái Vật tư y tế thay thế 12000000 12000000 12000000 N07.06.040.7
1188 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân 1 cỡ duy nhất có thẻ điều chỉnh độ ngắn dàiCái Vật tư y tế thay thế 12200000 12200000 12200000 N07.06.040.7
1189 Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương các cỡ(5.5x20mm, 5.5x 25mm, 5.5x30mm, 6x25mm, 6x30mm, 7 x 25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm)Cái Vật tư y tế thay thế 8000000 8000000 8000000 N07.06.040.7
1190 Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiết trùng bằng tia GammaCái Vật tư y tế thay thế 12000000 12000000 12000000 N07.06.040.7
1191 Đĩa đệm cổ nhân tạo đàn hồi, hai mặt đĩa phủ HACái Vật tư y tế thay thế 63800000 63800000 63800000 N06.04.020
1192 Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu các loại, các cỡ (7x25mm; 8x25mm; 9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm; 10x30mm, 11x30mm)Cái Vật tư y tế thay thế 6000000 6000000 6000000 N07.06.040.7
1193 Vít treo gân các cỡ (15mm;20mm;25mm;30mm;35mm;40mm)Cái Vật tư y tế thay thế 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
1194 Chỉ thép mềm đường kính 0,8-1,0mm cuộn 10mCuộn Vật tư y tế thay thế 480000 480000 480000 N05.02.070
1195 Xi măng cột sống (bộ không bóng)Cái Vật tư y tế thay thế 7340000 7340000 7340000 N07.06.070
1196 Bộ khớp háng toàn phần không cement chuôi nén xương công nghệ SOMABộ Vật tư y tế thay thế 62800000 62800000 62800000 N06.04.051
1197 Bộ khớp háng toàn phần không cement chuôi nén xương công nghệ SOMA, chỏm lớn 36mm big headBộ Vật tư y tế thay thế 68300000 68300000 68300000 N06.04.051
1198 Bộ khớp háng toàn phần không cement chuôi nén xương công nghệ SOMA, chỏm lớn 36mm ceramicBộ Vật tư y tế thay thế 81800000 81800000 81800000 N06.04.051
1199 Bộ khớp háng toàn phần không xi kiểu hai trục linh động MDM chuôi công nghệ somaBộ Vật tư y tế thay thế 85900000 85900000 85900000 N06.04.051
1200 Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic Bộ Vật tư y tế thay thế 92400000 92400000 92400000 N06.04.051
1201 Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt (Bộ trộn và phân phối xi măng)Cái Vật tư y tế thay thế 2500000 2500000 2500000 N07.06.030.3
1202 Vít đa trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 5600000 5600000 5600000 N07.06.040.7
1203 Cannual nhựa dùng trong nội soi khớpCái Vật tư y tế thay thế 970000 970000 970000 N08.00.470
1204 Khớp háng toàn phần có xi măngBộ Vật tư y tế thay thế 34000000 34000000 34000000 N06.04.051
1205 Khớp háng bán phần không xi măng chỏm kép có khóaBộ Vật tư y tế thay thế 48500000 48500000 48500000 N06.04.052
1206 Khớp háng bán phần chuôi dài có lỗ chốt đầu xaBộ Vật tư y tế thay thế 57400000 57400000 57400000 N06.04.052
1207 Khớp háng bán phần chuôi dài có xi măngBộ Vật tư y tế thay thế 48800000 48800000 48800000 N06.04.052
1208 Kim chọc dò cuống sốngCái Vật tư y tế thay thế 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
1209 Vít treo gân các cỡ (15mm;20mm;25mm; 30mm; 35mm; 40mm)Cái Vật tư y tế thay thế 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
1210 Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu kích thích mọc xương các cỡ(5.5x20mm,5.5x 25mm,5.5x30mm,6x25mm,6x30mm,7x25mm;8x25mm;9x25mm; 7x30mm; 8x30mm; 9x30mm)Cái Vật tư y tế thay thế 8000000 8000000 8000000 N07.06.040.7
1211 Khớp háng toàn phần Hybrid (chuôi có xi măng, ổ cối không xi măng)Bộ Vật tư y tế thay thế 44800000 44800000 44800000 N06.04.051
1212 Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi chống xoay, Chỏm Ceramic, lót ổ cối siêu liên kết,Bộ Vật tư y tế thay thế 70900000 70900000 70900000 N06.04.051
1213 Vít đa trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 5600000 5600000 5600000 N07.06.040.7
1214 Khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi chống xoayBộ Vật tư y tế thay thế 60000000 60000000 60000000 N06.04.051
1215 Vít cố định mâm chày tự tiêu các cỡ ( 8x35mm; 9x35mm; 10x 35mm)Cái Vật tư y tế thay thế 6000000 6000000 6000000 N07.06.040.7
1216 Vít treo gân các cỡ (15mm;20mm;25mm; 30mm; 35mm; 40mm)Cái Vật tư y tế thay thế 9500000 9500000 9500000 N07.06.040.7
1217 Vít đơn trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 4200000 4200000 4200000 N07.06.040.7
1218 Vít đa trục ren 2TCái Vật tư y tế thay thế 5600000 5600000 5600000 N07.06.040.7
1219 Khớp háng bán phần chuôi dài có lỗ chốt đầu xaBộ Vật tư y tế thay thế 57400000 57400000 57400000 N06.04.052
1220 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha có kháng sinhCái Vật tư y tế thay thế 6000000 6000000 6000000 N07.06.030.2
1221 Kim chọc dò cuống sốngCái Vật tư y tế thay thế 1800000 1800000 1800000 N03.03.010
1222 Kim chọc dẫn đường (Đinh dẫn đường)Cái Vật tư y tế thay thế 900000 900000 900000 N07.06.030.1
1223 Kim chọc dò loại size 3 (Ống chọc dò)Cái Vật tư y tế thay thế 3200000 3200000 3200000 N03.03.010
1224 Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng)Cái Vật tư y tế thay thế 18500000 18500000 18500000 N07.06.030.3