BS Nội trú. Hoàng Minh Tuân

  • 2020/02/06 09:33


Chức danh: Phụ trách phòng

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Nội trú

Số điện thoại: 0914.073.833

Link Khoa: Phòng Quản lý chất lượng