BSCKI. Dương Xuân Hiệp

  • 2019/09/17 10:52

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0974.500.410

Link Khoa: Ngoại Tổng hợp