Dược sĩ CKI. Phạm Việt Cường

  • 2019/10/11 10:37

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI

Điện thoại: 0912.131.186

Link Khoa: Khoa Dược