Bệnh viện Bãi Cháy hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023

  • 2023/11/09 01:11

Hưởng ứng 10 năm cả nước tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) – 09/11 theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Các hoạt động hưởng ứng nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, góp phần thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bệnh viện, thiết thực chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam.

 

Bệnh viện Bãi Cháy hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành y tế tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tạo thuận lợi trong tuân thủ, minh bạch trong thực thi, hiệu quả trong quản lý” được chọn làm khẩu hiệu của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023. Qua đó nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động bệnh viện về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hành tiết kiệm; quốc phòng và an ninh, dân chủ cơ sở, dịch bệnh, thiên tai; bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh của người dân, sử dụng thuốc chất lượng, an toàn, hiệu quả; an toàn thực phẩm và các vấn đề khác về y tế được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng xã hội.

 

Thông qua thông điệp “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế” mỗi viên chức, người lao động Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đoàn kết, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật.

 

Minh Khương