Thông báo số 145/BVBC về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thanh lý.

  • 2020/02/10 11:01

Bệnh viện Bãi Cháy vừa ra thông báo số 145/BVBC ngày 10/2 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản thanh lý. Cụ thể như sau: