Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/04/21 02:16

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 353/TB-BVBC ngày 30/3/2022 về Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022.
Mẫu đơn dự tuyển:mẫu đơn đăng ký dự tuyển 2022 - BVBC