post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/11/18 03:01

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1338/TB-BVBC tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022 ngày 17/11/2022 về Tuyển dụng bổ sung hợp đồng năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1252/TB-BVBC thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/11/02 03:33

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1252/TB-BVBC thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1190/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/10/18 10:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1190/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm mặt nạ dùng cho bệnh nhân xạ trị Khoa Xạ trị - Y học hạt nhân

  • 2022/08/05 09:00

Bệnh viện Bãi cháy ban hành thông báo số 870/BVBC-VTTBYT ngày 3 tháng 8 năm 2022 về nhu cầu mua sắm mặt nạ dùng cho bệnh nhân xạ trị Khoa Xạ trị - Y học hạt nhân.

Xem tiếp
post title

Quyết định số 2065/QĐ-BVBC về công bố công khai dự toán thu chi ngân sách Quý 3 năm 2022

  • 2022/10/11 07:52

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Quyết định số 2065/QĐ-BVBC về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách Quý 3 năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo về kết quả tổ chức đấu giá tài sản

  • 2022/09/27 09:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1086/BVBC về kết quả tổ chức đấu giá tài sản.

Xem tiếp
post title

Thông báo về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

  • 2022/09/20 09:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1056/BVBC về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm thay thế y dụng cụ đợt I - năm 2022

  • 2022/09/06 10:15

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1001/BVBC-TBYT ngày 6/9/2022 về nhu cầu mua sắm thay thế y dụng cụ đợt I - năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ quỹ phát triển năm 2022

  • 2022/08/12 10:24

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ quỹ phát triển năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 883/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý

  • 2022/08/08 08:30

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 883/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý.

Xem tiếp