Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/11/18 03:01

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1338/TB-BVBC tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022 ngày 17/11/2022 về Tuyển dụng bổ sung hợp đồng năm 2022.