Quyết định số 2065/QĐ-BVBC về công bố công khai dự toán thu chi ngân sách Quý 3 năm 2022

  • 2022/10/11 07:52

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Quyết định số 2065/QĐ-BVBC về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách Quý 3 năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy.