Thông báo nhu cầu mua sắm thay thế y dụng cụ đợt I - năm 2022

  • 2022/09/06 10:15

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1001/BVBC-TBYT ngày 6/9/2022 về nhu cầu mua sắm thay thế y dụng cụ đợt I - năm 2022.