Thông báo số 816/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022

  • 2022/07/22 09:30

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 816/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022.

File đính kèm: Thông báo số 816/TB-BVBC