Thông báo số 823/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý

  • 2022/07/25 07:31

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 823/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý.