Thông báo số 824/BVBC về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  • 2022/07/25 07:35

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 824/BVBC về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.