Thông báo số 883/BVBC-TCKT về việc bán tài sản thanh lý

  • 2022/08/08 08:30

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 883/BVBC-TCKT ngày 8 tháng 8 năm 2022 về việc bán tài sản thanh lý.