Thông báo về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

  • 2022/09/20 09:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1056/BVBCngày 19/9/2022 về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.