Thông cáo nhu cầu mua màn hình hiển thị thanh toán QR code động cho phòng khám, Nhà thuốc và đơn nguyên cấp cứu

  • 2023/09/21 09:41

Thông cáo nhu cầu mua màn hình hiển thị thanh toán QR code động cho phòng khám, Nhà thuốc và đơn nguyên cấp cứu.