Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

  • 2022/05/04 08:55

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 489/TB-BVBC thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022.