Thông báo 1096 về nhu cầu báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện năm 2023

  • 2023/08/01 03:46