Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I)

  • 2022/01/21 02:22

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 112/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I).