Thông báo số 1611 về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hoa, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm miễm dịch, sinh hóa của BV Bãi Cháy năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

  • 2023/11/02 01:58