Phòng Hành chính Quản trị

  • 2019/10/08 10:11

I. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Hành chính quản trị tiền thân là phòng Tổ chức – Hành chính, sau đó được tổ chức lại thành phòng Hành chính quản trị và phòng Tổ chức cán bộ vào ngày 24/10/2014.

Kể từ khi hình thành và phát triển, phòng Hành chính quản trị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.


II. Cơ cấu nhân sự

- Phụ trách phòng: Thạc sĩ Vũ Trường Sơn; Điện thoại: 0985.127.154

- Tổng số nhân sự: 17 cán bộ, nhân viên

+ 02 thạc sĩ

+ 05 Cử nhân đại học

+ 01 y sĩ

+ 05 công nhân kỹ thuật

+ 03 lái xe

+ 01 nhân viên an ninh

- Phòng chia thành 2 bộ phận: Hành chính (Hành chính, văn thư, lái xe, an ninh) và Tổ điện nước

III. Chức năng, nhiệm vụ

 Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện, thực hiện các nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Mua sắm trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. 

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của Bệnh viện. 

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa, Phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho hàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện. 

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch. 

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện. 

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoáng. Định kỳ tổ chức phun thuốc diệt côn trùng trong Bệnh viện. 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện. 

- Quản lý các hợp đồng dịch vụ trong bệnh viện. Đảm bảo các điểm dịch vụ kinh doanh trong phạm vi hợp đồng giữa hai bên. 

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.