Phòng Tài chính Kế toán

  • 2019/10/08 10:50

I. Quá trình hình thành và phát triển

- Phòng Tài chính kế toán được thành lập theo theo Quyết định số 114/QĐ -SYT ngày 26/3/2013 của Sở Y tế Quảng Ninh. 

- Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

- Thông tin liên hệ: Phongtckt.bvbc@gmail.com; Số điện thoại: 0333.846.588

II. Cơ cấu nhân sự

Trưởng phòng: Ths.Nguyễn Thị Hiếu; Điện thoại: 0912.044.000

- Tổng số nhân sự: 23 cán bộ, nhân viên

+ 01 Phó phòng: Ths. Đào Thị Minh Huệ; Điện thoại: 0986. 321.999

+ 01 Thủ quỹ;

+ 20 Kế toán viên;

Trong đó: 07 Thạc sĩ; 06 cử nhân đại học; 10 kế toán viên đạt trình độ cao đẳng, trung cấp.

- Phòng Tài chính kế toán bao gồm các bộ phận sau:

+ Kế toán tổng hợp;

+ Kế toán các nguồn kinh phí;

+ Kế toán tiền mặt, tiền gửi;

+ Kế toán thanh toán;

+ Kế toán dược, nhà thuốc bệnh viện;

+ Kế toán tài sản cố định;

+ Kế toán thuế và các khoản phải nộp; 

+ Kế toán đầu tư XDCB;

+ Kế toán nợ phải thu, phải trả trong và ngoài đơn vị;

+ Kế toán viện phí, bảo hiểm y tế;

+  Kế toán thu phí;

+ Thủ quĩ.

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng có chức năng nhiệm vụ như sau:

+ Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện;

+ Lập dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hằng năm, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của bệnh viện.Chịu trách nhiệm về công tác kế toán;

+ Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán;

+ Phối hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

+ Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH người lao động.

+ Trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội,  thuế phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định;

+ Tổ chức công tác Tài chính - Kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nhà nước hiện hành;

+ Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, yêu cầu và các nguồn dịch vụ;

+ Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết qủa kinh phí hoạt động của bệnh viện;

+ Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính: Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hàng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;

+ Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

IV. Hoạt động của phòng

ẢNH CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

IMG_20170219_092722.jpg


Ảnh tập thểIMG_20170219_092730.jpg

Kết nạp Đảng viên mới


IMG_20170219_092732.jpg

Hội diễn văn nghệ chào mừng 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

(27/02/1955 - 27/02/2016)


IMG_20170219_092739.jpgIMG_20170219_092736.jpg

Hội thao chào mừng ngày 20/10/2016


IMG_20170219_092748.jpg

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn