Phòng Quản lý chất lượng

  • 2019/05/30 08:46

I. Quá trình hình thành và phát triển


Phòng Quản lý chất lượng tiền thân là Tổ Quản lý chất lượng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp. Đến năm 2016 phòng được chính thức thành lập được thành lập vào ngày 28 tháng 03 năm 2016 theo Quyết định số 393/QĐ-SYT của Sở Y tế Quảng ninh.

II. Tổ chức nhân sự

Tổng số cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động trong phòng tính đến thời điểm hiện tại gồm 28 người.

III. Chức năng nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

IV. Thành tựu đạt được

- Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao:

- Năm 2017, Giấy khen theo Quyết định số 63/QĐ-SYT, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Sở Y Tế

- Năm 2018, Bằng khen theo Quyết định số

V. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Điều hành, Bệnh viện Bãi Cháy, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0918.529.088