Phòng Tổ chức cán bộ

  • 2019/10/01 09:40

I. Quá trình thành lập và phát triển

Phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Bệnh viện Bãi Cháy, được kiện toàn theo Quyết định số 832/QĐ-SYT ngày 24/10/2014 của Sở Y tế Quảng Ninh.


II. Cơ cấu nhân lực

Tổng số nhân viên trong phòng gồm 08 người, trong đó có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 06 nhân viên, cụ thể: 

- Trưởng phòng: Bác sĩ CKII Hoàng Văn Quyết (Số điện thoại: 0974.371.248)

- Phó trưởng phòng: Cử nhân Vũ Quốc Vương

- Các nhân viên:

+ Phạm Thị Diễm Nương: Thạc sĩ Kế toán;

+ Nguyễn Thị Vân Anh: Cử nhân Kế toán, cử nhân luật;

+ Lương Ngọc Hoàn: Trình độ Thạc sĩ;

+ Vũ Sơn Tùng: Thạc sĩ Quản lý kinh tế;

+ Bùi Hạ Trang: Thạc sĩ Luật kinh tế;

+ Giang Thu Hải: Cử nhân Quản lý nhân lực

III. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. 

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực... để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

- Phụ trách văn phòng Đảng ủy của Bệnh viện.

- Tham gia công tác đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên môn theo các quy định của cấp trên có thẩm quyền và theo kế hoạch của bệnh viện.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của bệnh viện.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. 

IV. Thành tích đạt được

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2016, 2018, 2021.

- Giấy khen của Sở Y tế Quảng Ninh năm 2015, 2017, 2020, 2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG