nhu cầu mua sắm Thông báo Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid Extraction System) của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/28 00:43

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Công văn số 1579/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid Extraction System) của Bệnh viện Bãi Cháy.