Thông báo nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

  • 2022/04/07 09:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 397/TB-BVBC ngày 7/4/2022 về nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022.