Thông báo: Bán tài sản thanh lý

  • 2020/05/27 08:09

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo về việc bán tài sản thanh lý như sau: