Thông báo nhu cầu mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T

  • 2021/10/08 16:26

Bệnh viện Bãi cháy ban hành công văn số 1148/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T.File đính kèm: thông báo số 1148/TB-BVBC