Thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

  • 2021/11/05 08:29

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1279/TB-BVBC thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.