Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế

  • 2021/10/08 16:30

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 985/TB-BVBC ngày 31/8/2021 về việc thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế.File đính kèm: Thông báo số 985/TB-BVBC