Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/06 09:32

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1441/TB-BVBC ngày 2/12/2021 về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Bãi Cháy.