Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 đợt 4

  • 2021/11/16 08:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1341/TB-BVBC ngày 15/11/2021 về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (đợt 4) của Bệnh viện Bãi Cháy.