Thông báo về việc bán tài sản thanh lý

  • 2020/06/23 16:09

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo về việc bán tài sản thanh lý như sau: