Thông báo về việc công bố "Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

  • 2021/03/17 17:32

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 109/TB-BVBC về  việc công bố "Kế hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện Bãi Cháy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Nội dung chi tiết tại file đính kèm: thông báo số 109/TB-BVBC